Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Ευθύνη μετόχου Α.Ε.
Αν κατά τον χρόνο διάλυσης μίας Α.Ε. δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% ευθύνονται αλληλεγγύως με την εταιρεία για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης.

Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων στον νέο νόμο
Στον νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019) προβλέπονται αυστηρές προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

-Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς της σύμβασης εργασίας, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για την απόφαση σύναψης σύμβασης εργασίας ή μετά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας για την εκτέλεσή της. Η συγκατάθεση του εργαζομένου μπορεί μόνο κατ' εξαίρεση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία και παρέχεται είτε σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και πρέπει να διακρίνεται σαφώς από τη σύμβαση εργασίας. Ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει τον εργαζόμενο σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμά του να ανακαλέσει τη συγκατάθεση

-Προβλέπεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής («CCTV») εντός των χώρων εργασίας, είτε εαυτοί είναι δημοσίως προσβάσιμοι είτε μη, επιτρέπεται μόνο εάν είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπων και αγαθών, ενώ απαιτείται η σχετική ενημέρωση των εργαζομένων για την εγκατάσταση και λειτουργία του CCTV. Τονίζεται ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω CCTV δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

- Διευρύνεται η έννοια του εργαζόμενου, ώστε να περιλαμβάνει και τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του κύρους της σύμβασης, τους υποψήφιους προς εργασία και τους πρώην απασχολούμενους. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις η λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον νέο νόμο (ν. 4624/2019) που ψηφίστηκε πρόσφατα, δεδομένου ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων είναι ιδιαιτέρως υψηλά.

Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών
Σε κάθε περίπτωση, η φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) που δεν προέρχονται από τα κέρδη του νομικού προσώπου, τα οποία μέλη των ως άνω εταιρειών ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της ατομικής τους επιχείρησης ή επαγγέλματος και ακολούθως λαμβάνουν αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή τους αναθέτει, αλλά πάντα στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας. Για την έκπτωση του εξόδου, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014).

Αντιθέτως, οι αμοιβές φυσικών προσώπων, μελών προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.), τα οποία μέλη δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή επάγγελμα και οι ως άνω αμοιβές που λαμβάνουν, για παρεχόμενες υπηρεσίες, απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας. Ωστόσο, η λήψη αμοιβών (αποκλειστικά) για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή και εκπροσώπησης από μέλη προσωπικής εταιρείας εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας (Πολ. 1139/2015).  

Δημοφιλή ερωτήματα
Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής που δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα δεν υπάγεται στα τεκμήρια και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησης του συναλλάγματος για την αγορά κατοικίας (βλ. άρθρο 33 Ν. 4172/2013). 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα