ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ επιδιώκει την μέγιστη δυνατή επιχειρηματική αποδοτικότητα, λειτουργώντας πάντα με διαφάνεια, ακεραιότητα, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και ηθικής και εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της διαφθοράς και οποιασδήποτε απόκλισης από τη νομιμότητα. Σκοπός της παρούσας πολιτικής αναφορών είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν παρατυπιών και παραβιάσεων της νομοθεσίας στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η Ναυτεμπορική επιθυμεί οι εργαζόμενοί της να γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν ανησυχίες ή υπόνοιες που έχουν, να κατανοούν πού μπορούν να αναφέρουν τις εν λόγω ανησυχίες ή υπόνοιες, να γνωρίζουν τι συμβαίνει μετά την υποβολή μιας αναφοράς και να αισθάνονται ασφαλείς κατά την υποβολή της. Σε πλήρη συμμόρφωση με τον ν. 4990/2022 («Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου») παραλαμβάνει επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές / καταγγελίες στελεχών / συνεργατών / εργαζομένων, διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα κάθε υποβληθείσας αναφοράς και διεξάγει έρευνα προκειμένου να ελεγχθεί η βασιμότητα της κάθε αναφοράς. Για κάθε παράβαση λαμβάνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα και οι σχετικές κυρώσεις.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ_Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.pdf

WHISTLEBLOWING POLICY_ENGLISH_ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.pdf

NAFTEMPORIKI TV

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ_Naftemporiki TV.pdf

WHISTLEBLOWING POLICY_ENGLISH_ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.pdf