ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. : Εγκριση της Συμμετοχής της εταιρίας στην Κυπριακή εταιρία ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2006 00:00
A- A A+
Το Διοικητικό Συμβούλιο της SANYO HELLAS HOLDING S.A, σε συνέχεια της από 21/7/2006 ανακοίνωσής της με την οποία ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την συμμετοχή της στην Κυπριακή Εταιρεία ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΕΞΕΛΙΞΗ), που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοινώνει τα εξής: Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΞΕΛΙΞΗΣ κατά τη χθεσινή (6/12/2006) συνεδρίασή της ενέκρινε ομόφωνα: α) τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και απαλλαγή της από τους επενδυτικούς περιορισμούς, β) την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού της κεφαλαίου και τη διαίρεση του μετοχικού της κεφαλαίου σε Συνήθεις Μετοχές και Μετοχές Τάξης Β, γ) την αύξηση του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων Συνήθων Μετοχών και μετοχών Τάξης Β αποκλειστικά προς την ΣΑΝΥΟ Ελλάς Συμμετοχική Α.Ε. με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από τα δικαιώματα προτίμησής τους, στην τιμή των 24,5 σεντς ΛΚ (42,5 σεντς Ευρώ) ανά μετοχή, δ) την εισαγωγή των νέων Συνήθων Μετοχών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. Μετά την καταβολή της αξίας των νέων Συνήθων Μετοχών και Μετοχών Τάξης Β'' της ΕΞΕΛΙΞΗΣ από τη ΣΑΝΥΟ (συνολικού ποσού ΛΚ 2.600.000), η ΣΑΝΥΟ θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΕΞΕΛΙΞΗΣ κατέχοντας ποσοστό 70% του Συνήθους Μετοχικού Κεφαλαίου (1.065.000 ΛΚ) και του 100% Μετοχικού Κεφαλαίου Τάξης Β'' (1.535.000 ΛΚ). Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και της εισαγωγής των νέων Συνήθων Μετοχών στο ΧΑΚ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 15 ημερών. Η ΣΑΝΥΟ προτίθεται μέσω της συμμετοχής της στην ΕΞΕΛΙΞΗ να επιδιώξει ανάπτυξη στους τομείς ακινήτων, ενέργειας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών κλπ. διεθνώς.

Προτεινόμενα για εσάς