Φοροεκτιμήσεις

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 10:16
UPD:10:18
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Μεταβίβαση επιχείρησης υπό προϋποθέσεις δεν βαρύνεται με ΦΠΑ

*H μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του κώδικα ΦΠΑ (θεωρείται πράξη εκτός πεδίου ΦΠΑ) και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ (βλ. ΠΟΛ 1103/1990 και 1149/2017).

Φορολογική μεταχείριση ιδρύματος (foundation)

*Το «ίδρυμα» (foundation) αποτελεί παρεμφερή με το trust θεσμό, που προσφέρει στον ιδρυτή του δυνατότητες διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας του είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, προς όφελος κάποιων προσώπων. Πρόκειται, ειδικότερα, για μία νομική οντότητα που συνήθως διαθέτει νομική προσωπικότητα κατά το αλλοδαπό δίκαιο της έδρας του, χωρίς όμως να παρουσιάζει χαρακτηριστικά εταιρείας, στην οποία ο ιδρυτής μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία. Κατά τη συνήθη πρακτική, η διαχείριση των εν λόγω στοιχείων, καθώς και η διαχείριση εν γένει του ιδρύματος ανατίθεται στο Συμβούλιο (ή Διοικητικό Συμβούλιο), με σκοπό την εκπλήρωση των επιθυμιών του ιδρυτή.

Τα τυχόν εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που αποκτά στην Ελλάδα η ως άνω αλλοδαπή νομική οντότητα (ιδρύματα και trusts) φορολογούνται με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, δηλαδή ενεργείται παρακράτηση φόρου (5%, 15% ή 20%, κατά περίπτωση αντίστοιχα), με την οποία επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, στο βαθμό που αυτή δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που αποκτώνται από την ως άνω νομική οντότητα στην Ελλάδα, φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση που το ίδρυμα είναι φορολογικός κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αντίστοιχης σύμβασης που ισχύει, ενώ σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας.

Έκπτωση δαπάνης σε εξόφληση λογαριασμού προμηθευτή από τρίτο πρόσωπο

*Σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή - πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο. Ομοίως, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, η εξόφληση γίνεται, κατ’ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση.

Εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από ακίνητο στην Ελλάδα

*Σε περίπτωση που αλλοδαπή εταιρεία διαθέτει ακίνητο στην Ελλάδα το εισόδημα που προκύπτει από το ακίνητο φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού δικαιούχου στην Ελλάδα ή όχι.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα