Τρεις βελτιώσεις στο πλαίσιο για την απασχόληση των ναυτικών

Ανασύσταση ναυτολογίου, σε τραπεζικούς λογαριασμούς οι μισθοί, αναδρομικότητα ΣΣΕ
Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 14:00
UPD:14:00

Με την καταβολή των μισθών των ναυτικών σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους διασφαλίζεται ότι όλοι οι ναυτικοί που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας θα αμείβονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών στους οποίους είναι δικαιούχοι, περιορίζοντας φαινόμενα μη καταβολής αποδοχών ναυτικών.

Από την έντυπη έκδοση 

Παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που ψηφίσθηκε από την ελληνική Βουλή με τίτλο: «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Ναυτιλίας «με συνέπεια στη δέσμευση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που συνθέτουν το θεσμικό πλέγμα για την προστασία της ναυτικής εργασίας και αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος, προέβη στην υιοθέτηση νέων διατάξεων με τις οποίες εκσυγχρονίζεται και βελτιστοποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο».

Ειδικότερα, με το άρθρο 21 του νέου νόμου που αναμένεται να πάρει ΦΕΚ άμεσα, διαμορφώνονται διαδικασίες ανασύστασης του ναυτολογίου του πλοίου, σε περίπτωση απώλειας αυτού, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας του ως ναυτιλιακού εγγράφου, και καθορίζονται οι σχετικοί όροι, ώστε να διασφαλίζεται κατ’ εύρυθμο τρόπο η διακρίβωση των έννομων σχέσεων που συνδέουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και της διοίκησης.

Παράλληλα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 3522.2/08/2013 (Β’ 1671), με βάση τις οποίες απαιτείται καταβολή των μισθών των ναυτικών σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι όλοι οι ναυτικοί που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας θα αμείβονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών στους οποίους είναι δικαιούχοι, περιορίζοντας φαινόμενα μη καταβολής αποδοχών ναυτικών. Έτσι καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές. 

Επιπλέον με τον νέο νόμο αποσαφηνίζονται τα θέματα αναδρομικότητας των Συλλογικών Συμβάσεων στη Ναυτική Εργασία, και συγκεκριμένα ότι, κατά την αληθή έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/ 1944 (Α’ 24), και την αληθή βούληση του νομοθέτη, η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κυρώνεται συλλογική σύμβαση ναυτικής εργασίας σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, ισχύει αναδρομικά από τον χρόνο που προσδιορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση ως χρόνος έναρξης ισχύος αυτής, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης ή/και κύρωσής της από τον υπουργό. Επιτυγχάνεται δε έτσι τόσο η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών όσο και η απρόσκοπτη υλοποίηση της βούλησης των συμβαλλόμενων οργανώσεων των πλοιοκτητών και των ναυτικών, στο πλαίσιο των Συλλογικών Συμβάσεων στη Ναυτική Εργασία, που συνάπτουν με ελεύθερες διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων στη ναυτιλία. 

Τέλος, προσδιορίσθηκε με τρόπο σαφή και πάντα με την επιφύλαξη ρύθμισης του θέματος από την οικεία για την κατηγορία του πλοίου Συλλογική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας που έχει εφαρμογή στο ναυτικό, η οικεία νομοθεσία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών σχετικά με την εύρυθμη καταβολή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε δικαιούχους ναυτικούς που εργάζονται με σχέση ναυτικής εργασίας στα πλοία. 

Με εξαίρεση τα πλοία δημόσιας ιδιοκτησίας, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, θα πραγματοποιείται από τους υπόχρεους για μεν τα Χριστούγεννα έως την 21η Δεκεμβρίου, για δε το Πάσχα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. 

Παράλληλα θεσπίζεται, σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω διατάξεων, πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ για κάθε ναυτικό που δεν έχει λάβει επίδομα εορτών. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή της ενώπιον του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα