Ανοικτά παραμένουν οκτώ προγράμματα ΟΑΕΔ

Ποιες δράσεις παρουσιάζουν υψηλή απορρόφηση και ποιες συναντούν επιφυλάξεις από τις επιχειρήσεις
Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018 19:07
UPD:19:16
INTIME NEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Στέλιου Παπαπέτρου
[email protected]

Οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ με επιδότηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξακολουθούν να παραμένουν «ανοικτά», καθώς δεν έχουν συμπληρωθεί οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, ορισμένα απ’ αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, παραμένουν «ανοικτά» για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Σχεδόν όλα τα προγράμματα των οποίων οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας δεν έχουν συμπληρωθεί απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Αντίθετα, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, που απευθύνονται σε φορείς εποπτευόμενους από το κράτος, σε δήμους και γενικά σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα. Η μηνιαία χρηματική επιδότηση ανά ωφελούμενο άνεργο κυμαίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα από 350 ευρώ έως και 800 ευρώ τον μήνα. 

Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα τα οποία έχουν ακόμη κενές θέσεις απασχόλησης καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των ανέργων, ανεξάρτητα από ηλικία, εργασιακή εμπειρία και επίπεδο σπουδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των προγραμμάτων που έχουν τρέξει από πέρσι το καλοκαίρι έως τώρα έχουν απορροφηθεί όλα τα προγράμματα της κοινωφελούς εργασίας, ενώ στα στοχευμένα προγράμματα συγκεκριμένων οικονομικών κλάδων του ιδιωτικού τομέα έχει απορροφηθεί πλήρως το πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.

Στον αντίποδα αυτού του προγράμματος βρίσκεται το πρόγραμμα επιδότησης για 40.000 δυνητικούς δικαιούχους με έως και 350 ευρώ τον μήνα εκείνων των εργοδοτών που θα δεχτούν να μετατρέψουν τους απασχολουμένους με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) σε μισθωτούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, δηλαδή τη μετατροπή σε μισθωτούς περίπου 40.000 ωφελούμενων, που αμείβονταν με μπλοκάκι, θα περιοριστεί δραστικά. Στο πλαίσιο αυτό με κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Νάσου Ηλιόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, το πρόγραμμα περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό, καθώς -σύμφωνα με την απόφαση- από το αρχικό κονδύλι της τάξης των 156,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μόλις 10 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων θα μειωθεί από 40.000 που ήταν αρχικά σε μόλις 2.000 άτομα. 

Τα προγράμματα 

1 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization, RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά τη λήξη των 15 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον 3 μήνες, χωρίς επιχορήγηση. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και µη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου µε ανώτατο όριο ως εξής: α) το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και γ) το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.

2 Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. 

3 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Από το σύνολο των 10.000 θέσεων, οι 6.000 θέσεις εργασίας αφορούν αποκλειστικά εγγεγραμμένους ανέργους, πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και οι υπόλοιπες 4.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. 

4 Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού/ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. 

5 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται από τα 15 ευρώ έως και τα 22 ευρώ την ημέρα. 

6 Πρόγραμμα για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

7 Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το ποσό με το οποίο θα επιχορηγείται η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μετατρέπεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

8 Πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.    Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα