ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009 00:00
Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι σήμερα 14 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη (οδός Κομνηνών, αρ. 26) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν εννέα μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.701.092 μετοχές-ψήφους, επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,54% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2008-31.12.2008 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.., μετά της σχετικής ενοποιημένης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση χρήσης 01.01.2008-31.12.2008. 3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2009-31.12.2009, την Ελεγκτική Εταιρεία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.". Ως τακτικός ορκωτός-ελεγκτής λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Νικόλαος Αργυρού του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, Καρνεάδου 23, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15511) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Χριστόδουλος Σεφέρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Απελλού 6, (Α..Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431). Η αμοιβή τους θα είναι εκείνη που ορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 4. Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2009. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008 και προενέκρινε αυτήν για τη χρήση 2009. 5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, η οποία θα παραταθεί μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα κληθεί να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014. Επίσης όρισε δύο ανεξάρτητα μέλη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 14.05.2009 και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω: Χρήστος Ακκάς Πρόεδρος ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Μιχαήλ Κολακίδης Αντιπρόεδρος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ιωάννης Ακκάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Νάρκισος Γεωργιάδης Αναπληρ. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Γεώργιος Ακκάς Μέλος Δ.Σ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ρήγας Τζελέπογλου Μέλος Δ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6. Όρισε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τους: Χρήστο Ακκά ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Γεώργιο Ακκά ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ρήγα Τζελέπογλου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. Αποφάσισε, σε συνέχεια της σχετικής από 23.5.2008 απόφασής της, την αύξηση του ανώτατου αριθμού μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την επέκταση του χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας και διανομής τους καθώς και τον καθορισμό μεγαλύτερου εύρους τιμής για την απόκτηση αυτών, με τους εξής όρους: 1. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν να μην ξεπερνά ποσοστό 5% των μετοχών της εταιρείας, δηλαδή 684.611 μετοχές, συνυπολογιζομένων των μετοχών, που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της απόφασης της από 23.05.2008 τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. 2. Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, ορίζεται σε 24 μήνες, από σήμερα. 3. Η αξία απόκτησης κάθε μετοχής να μην είναι μικρότερη από ευρώ 0,10, ούτε μεγαλύτερη από ευρώ 5,00. 4. Προϋπόθεση της διανομής είναι ο δικαιούχος να συνεργάζονταν με την εταιρεία στις 23.05.2008 και για την πρώτη διανομή μετοχών να συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί της τουλάχιστον μέχρι και την 30.06.2009, για τη δεύτερη διανομή τουλάχιστον μέχρι και την 30.06.2010 και για την τρίτη διανομή τουλάχιστον μέχρι και την 30.06.2011. 5. Δικαιούχοι να είναι: α) Τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΙΚΙΣ Α.Ε." και "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.". β) Οι σύμβουλοι της εταιρείας και των παραπάνω θυγατρικών της, που συνδέονται με σχέση εντολής, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 6. Η διανομή να γίνει με μέριμνα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με κριτήρια: α) Όσον αφορά στα στελέχη, τον ετήσιο μισθό τους και την επίτευξη των στόχων που θα έχουν τεθεί από τους Διευθύνοντες Συμβούλους των εταιρειών. β) Όσον αφορά στους Συμβούλους, ανάλογα με τη συμβολή τους στην προώθηση των εργασιών των εταιρειών. 8. Επί του 8ου θέματος "Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές" δεν υπήρξε καμία σχετική εισήγηση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα