ΥΠΕΠΘ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009 16:57
A- A A+

Μια ακόμη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» ανακοίνωσε σήμερα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την κατηγορία πράξης «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων, συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ.

Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην υλοποίηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης με στόχο τη διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και γενικότερα των ωφελουμένων, τη βελτίωση της κινητικότητας στον εργασιακό χώρο καθώς και την εναρμόνιση του συστήματος εκπαίδευσης σε σχέση με τις εξελίξεις και αφετέρου με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών.

Τα προσφερόμενα προγράμματα θα εφαρμόζονται είτε με συμβατικούς τρόπους είτε με χρήση εργαλείων των νέων τεχνολογιών είτε μέσα από κάποιο μικτό ευέλικτο σχήμα.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή