ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 00:00
Σύντομες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε" Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑΑ, η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει τις αποφάσεις της προγραμματισμένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/05/2008, στην οποία συμμετείχε το 61,41% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι επτά μέτοχοι κύριοι 8.408.279 επί συνόλου 13.692.227 μετοχών), το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε ομόφωνα όλες τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν: Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για την διαχειριστική χρήση 01.01.-31.12.2007, καθώς επίσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή. Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Υπέβαλε επίσης την από 21.03.2008 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και την από 24.03.2008 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των πεπραγμένων και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 για την Μητρική εταιρία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στον Ισολογισμό. Θέμα 2ο: Υποβολή των ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.-31.12.2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την ίδια χρήση. Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις όπως και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ενοποίηση περιλαμβάνει την κατά 51% θυγατρική εταιρία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.", την κατά 100% θυγατρική εταιρία "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.", όπως και την κατά 95% νεοσύστατη θυγατρική εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.". Επίσης υπέβαλε την προβλεπόμενη έκθεση της εταιρίας για τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης. Εντός του Ετήσιου Δελτίου της εταιρίας, περιλαμβάνεται και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονται και οι πληροφορίες σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 30 του Ν.3461/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007. Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2007 και να απαλλαγούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2007 και απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση. Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2008. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε? για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2008- 31.12.2008. Ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρίας αυτής κ. Νικόλαος Αργυρού του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, Καρνεάδου 23, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15511) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρίας αυτής κ. Χριστόδουλος Σεφέρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Απελλού 6 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 23431). Η αμοιβή τους θα είναι εκείνη που ορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών ? Λογιστών. Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2007 και προέγκριση αυτών για το 2008. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών κατά το έτος 2008 μέχρι του ποσού των euro 300.000. Επίσης, ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντα Συμβούλου για το 2007 και προενέκρινε αυτήν για το 2008 . Θέμα 6ο. Εκλογή δύο νέων μελών για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση , κατόπιν εισήγησης του Προέδρου για ένα μόνο μέλος , εξέλεξε ομόφωνα ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, τον κ. Νάρκισο Γεωργιάδη. Θέμα 7ο. Τροποποίηση άρθρων 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 31 και 33 του Καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή τους προς τις διατάξεις του Ν. 3604/2007. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των παραπάνω άρθρων του καταστατικού, ώστε αυτό να εναρμονισθεί με τις τροποποιήσεις, που επέφερε ο νέος νόμος 3604/2007. Θέμα 8ο. Έγκριση για τη χρησιμοποίηση έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού παλαιών χρήσεων, ως ίδια συμμετοχή σε επιχορηγούμενες επενδύσεις. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ύψους euro 1.180.885,40 ως ιδία συμμετοχή της εταιρίας σε επενδυτικά σχέδια αναπτυξιακών νόμων. Θέμα 9ο. Λήψη αποφάσεως για αγορά ιδίων μετοχών προς διανομή τους, σε προσωπικό και συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών προς διανομή τους, σε προσωπικό και συμβούλους, με τους παρακάτω όρους : 1. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν να μην ξεπερνά ποσοστό 3% των μετοχών της εταιρίας, δηλαδή 410.766 μετοχές. 2 Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, να ορισθεί σε 24 μήνες. 3. Η αξία απόκτησης κάθε μετοχής να μην είναι μικρότερη από euro 0,50, ούτε μεγαλύτερη από euro 5,00. 4. Προϋπόθεση της διανομής είναι ο δικαιούχος να συνεργάζεται ήδη με την εταιρία σήμερα και για την πρώτη διανομή μετοχών να συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί της τουλάχιστον μέχρι και την 30.06.2009 και για τη δεύτερη διανομή τουλάχιστον μέχρι και την 30.06.2010. 5. Δικαιούχοι να είναι: α) Τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΙΚΙΣ Α.Ε." και "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε." β) Οι σύμβουλοί της εταιρίας και των παραπάνω θυγατρικών της, που συνδέονται με σχέση εντολής, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 6. Η διανομή να γίνει με μέριμνα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με κριτήρια: α) Όσον αφορά στα στελέχη, τον ετήσιο μισθό τους και την επίτευξη των στόχων που θα έχουν τεθεί από τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιριών. β) Όσον αφορά στους συμβούλους, ανάλογα με τη συμβολή τους στη προώθηση των εργασιών των εταιριών. Θέμα 10ο. Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα