ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2005 00:00
Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 30/06/2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.393.160 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων ήτοι το 89,89% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας, και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις : Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.393.160 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2004 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Θέμα 2ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 98% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.280.620 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2004. Θέμα 3ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.393.160 μετοχών, ενέκριναν τον πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2004, καθώς και τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 420.000 ευρώ, ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Πέμπτης 30/6/2005. Από την Παρασκευή 01/07/2005 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος), οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήση ς 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 28/7/2005. Θέμα 4ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.393.160 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2004 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 88.976,57 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 καθαρού ποσού έως 300.000 ευρώ. Θέμα 5ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.393.160 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2005 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. Θέμα 6ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.393.160 μετοχών, ενέκριναν : 1) την από 11/10/2004 εκλογή του κ. Κυρλή Θεόδωρου του Κωνσταντίνου (ιδιότητα - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Φουρλή. 2) την από 25/02/2005 εκλογή της κα. Κούμπα Αλεξάνδρα του Γεωργίου (ιδιότητα - μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Δημήτριου Ρουχωτά Θέμα 7ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.393.160 μετοχών, εξέλεξαν νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/17-5-2002 Κεφάλαιο α' για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ Εκτελεστικό μέλος WALID ABDO Εκτελεστικό μέλος ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ Εκτελεστικό μέλος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΛΗΣ Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος Θέμα 8ο : Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.393.160 μετοχών, ενέκριναν την απόφαση του Δ.Σ. της 29/12/2004 για την χρονική επιμήκυνση κατά ένα εξάμηνο της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων στην επένδυση <Αναβάθμιση μηχανογραφικής υποδομής> ποσού 136 χιλ. ευρώ, στο Α' εξάμηνο του 2005. Επίσης ενέκριναν την χρονική επιμήκυνση κατά ένα ακόμα εξάμηνο για την ολοκλήρωση της ως άνω επένδυσης ήτοι το Β' εξάμηνο του 2005

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΒΡΚ

Σχολιασμένα