ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Απόφαση περί έναρξης των διαδικασιών απόσχισης τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου και εισφοράς του στην εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑ

Τρίτη, 08 Μαΐου 2012 18:49

 Η εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της ως και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», Θυγατρικής του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ,  στις συνεδριάσεις τους της 8ης Μαΐου 2012 απεφάσισαν ομόφωνα και:

 

  1. Ενέκριναν την έναρξη των διαδικασιών απόσχισης τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (πλην των ήδη περαιωμένων), με εισφορά του στην εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920.
  2. Όρισαν την 10η Μαΐου 2012 ως ημερομηνία μετασχηματισμού, βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί απογραφή και θα συνταχθεί η προβλεπόμενη κατά νόμον Λογιστική Κατάσταση του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου  της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.».
  3.  Όρισαν την ελεγκτική εταιρεία - που ασκεί ήδη και τον τακτικό έλεγχο των παραπάνω εταιρειών - «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 γα τον έλεγχο, πιστοποίηση και υπογραφή της ως άνω Λογιστικής Κατάστασης του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας μας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και της απαιτούμενης έκθεσης πιστοποίησης των εισφερόμενων στοιχείων.

 

Μαζί με το τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της ΜΟΧΛΟΣ θα εισφερθεί και το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης που κατέχει  σήμερα η  «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», επομένως η επωφελούμενη εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω μετασχηματισμού θα αποκτήσει δικαίωμα χρήσης του εργοληπτικού πτυχίου. Ο μετασχηματισμός αυτός κρίνεται απαραίτητος για την ενίσχυση των οικονομικών και λοιπών δεδομένων επανάκρισης του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης στον Όμιλο, ενώ αναμένεται να συμβάλλει και στη αποτελεσματικότερη επίλυση και επίτευξη των επιχειρηματικών σχεδιασμών.

Έναντι της ανωτέρω απόσχισης και εισφοράς του ανωτέρω τμήματος κλάδου στην επωφελούμενη εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», θα αυξηθεί αναλόγως το κεφάλαιο της τελευταίας («ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ») με έκδοση νέων μετοχών, τις οποίες θα λάβει η εταιρεία μας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.». Το ακριβές ύψος και πλήθος αυτών θα  οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης του τμήματος του κλάδου αυτού, την πιστοποίηση των εισφερομένων  στοιχείων από τον ορισθέντα Ελεγκτή – Λογιστή και την ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, επομένως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης θα καθορισθεί με βάση τις διατάξεις των νόμων αυτών και σήμερα εκτιμάται σε 4-5 μήνες περίπου. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι ενδεικτικό και εκτιμώμενο, καθώς η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαρτάται και από  παράγοντες που δεν ανάγονται  στην σφαίρα επιρροής της εταιρείας (εγκρίσεις αρμοδίων αρχών κλπ).

Η εταιρεία μας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, το αργότερο έως την κατά νόμον σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με θέμα την έγκριση της εν λόγω αποσχίσεως, θα αναρτήσει και θα διανείμει στο επενδυτικό κοινό, σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.12 του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α., εφ όσον το τμήμα του αποσχιζόμενου κλάδου αποτιμηθεί στο 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση.

Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω μετασχηματισμού, η εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» εκτιμά ότι δεν θα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα