Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 15:23
UPD:23:53

Αθήνα 16 Ιουνίου 2017

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας Ωρωπού 156 Γαλάτσι στην οποία παρευρέθηκαν 109 Μέτοχοι κάτοχοι 83.332.263 μετοχών εκπροσωπώντας το 7825 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση:

 

-Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

 

-Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2016 ύψους 011 ευρώ ανά μετοχή μεικτό ήτοι καθαρό ποσό 00935 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου 15% (00165 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4387/2016 (όπως ισχύει σήμερα). Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 11.715.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 23η Ιουνίου 2017. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 22η Ιουνίου 2017. Η  πληρωμή  του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2017 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

-Απήλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

 

-Επικύρωσε την εκλογή του κ. Αλέξανδρου Πουλιάση ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικό Μέλος.

 

-Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το έτος 2016 απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 καθώς και την προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

 

-Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών και της Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου των Μελών Επιτροπής Ελέγχου των Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2016 απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

                                      

-Τέλος επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία  «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές» και εξέλεξε ως Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές τους κ.κ. Ευστράτιο Παπαρίδη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 14351) και Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) και ως Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές την κα Αθηνά Κεραμιτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29421) και τον κ. Διονύσιο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221) για την διαχειριστική χρήση του 2017 ενώ ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017 για την επισκόπηση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης του 2017.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα