Την Παρασκευή η κατάθεση της τροπολογίας για την επαναφορά της λίστας φαρμάκων

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009 19:30
UPD:22:09
A- A A+

Επανέρχεται η λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, η οποία είχε καταργηθεί με το Ν.3457/2006, με την τροπολογία που θα καταθέσει την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη.

Η τροπολογία δόθηκε στους βουλευτές της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη.

Στόχος της επαναφοράς της λίστας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι «ο εξορθολογισμός στη διάθεση των φαρμάκων προκειμένου να ανασχεθούν οι παρενέργειες από την αλόγιστη συνταγογράφηση, που έχει λάβει διαστάσεις ενδημικού φαινομένου με ανυπολόγιστες συνέπειες στο δημοσιονομικό κόστος των υπηρεσιών υγείας και στην επιβάρυνση των ασφαλισμένων».

Προβλέπεται επίσης διαδικασία για την αποσαφήνιση των κριτηρίων για τη συμπερίληψη των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στον κατάλογο.

Επιπλέον, ορίζονται τα όργανα που συμμετέχουν, ενώ για τη σύνθεση της επιτροπής κατάρτισης του καταλόγου επιδιώκεται η συγκρότησή του από ειδικούς επιστήμονες υψηλού κύρους και ετέρους που προέρχονται από φορείς με ειδικό βάρος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Ορίζεται επίσης η διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση του καταλόγου και την έγκρισή του, καθώς και ειδική πρόνοια προθεσμιών για τη θεραπεία περιπτώσεων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που δεν συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο.

Η τροπολογία αφορά στη βελτίωση, τον εξορθολογισμό, την εκλογίκευση και την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει τη χορήγηση από τα φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους του δημοσίου εν γένει τομέα κοινωνικής ασφάλισης και καθενός που δικαιούται με ειδικές διατάξεις υγειονομικής δημόσιας περίθαλψης.

Προβλέπεται δε ο τρόπος προμήθειας, διάθεσης και χρέωσης των εν λόγω φαρμάκων υψηλού κόστους από τους φορείς που τα χορηγούν στους ασφαλιστικούς φορείς που φέρουν το βάρος κάλυψης της δαπάνης.

Προβλέπεται, ακόμα, η ετήσια έκδοση ΚΥΑ για την έγκριση, την αναθεώρηση και συμπλήρωση καταλόγου με τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και τα κριτήρια υπολογισμού του υψηλού κόστους και ορίζεται ότι τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα πρέπει να περιέχονται οπωσδήποτε και στον κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εισάγεται με άλλες διατάξεις και προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις μέχρι να εκδοθεί ο πρώτος κατάλογος των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

Συγκεκριμένα η τροπολογία που θα μπει ως προσθήκη στο σχέδιο νόμου για τη "ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" προβλέπει τα εξής:

¶ΡΘΡΟ….

A. Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

1. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης, εγκρίνουν και εξοφλούν ιατρικές συνταγές μόνο εφόσον αυτές περιλαμβάνουν φάρμακα που περιέχονται σε κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

2. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση του καταλόγου εφαρμόζονται αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ

3. Ο κατάλογος της παρ. 1 καταρτίζεται από συνιστώμενη στον Ε.Ο.Φ. Ειδική Επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται κατ' έτος από την ίδια επιτροπή και εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία.

4. Η Ειδική Επιτροπή της παρ. 3 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι επταμελής και αποτελείται από έναν καθηγητή φαρμακευτικής του πανεπιστημίου (οποιασδήποτε βαθμίδας), έναν καθηγητή ιατρικής του πανεπιστημίου (οποιασδήποτε βαθμίδας), έναν εκπρόσωπο του ΕΟΦ (ιατρό ή φαρμακοποιό), που ορίζεται από το Δ.Σ. αυτού, έναν εκπρόσωπο (ιατρό) του ΚΕΣΥ που ορίζεται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτού, έναν φαρμακοποιό με προϋπηρεσία άνω των πέντε ετών στο Ε.Σ.Υ., και από έναν εκπρόσωπο (ιατρό ή φαρμακοποιό) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ που ορίζονται με απόφαση των Δ.Σ. αυτών. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, ο πρόεδρος της επιτροπής και ο αναπληρωτής του από τους ως άνω καθηγητές πανεπιστημίου και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους του ΕΟΦ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η αμοιβή των μελών της ειδικής επιτροπής και του γραμματέα που βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΦ, καθώς και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της.

5. Εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ της παρ. 3 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι παρασκευαστές και εισαγωγείς φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμπερίληψης ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα στοιχεία για την υποστήριξη της και οι αιτούντες καλούνται για προφορική ανάπτυξη των ισχυρισμών τους ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Εντός 30 (τριάντα) ημερών από την υποβολή της αίτησης η ειδική επιτροπή, εφόσον, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της παρ. 2 κρίνει το αίτημα ως βάσιμο, καταρτίζει συμπληρωματικό κατάλογο, που εγκρίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Ασφάλισης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκρίνεται η χορήγηση φαρμάκου που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του θεράποντος ιατρού και γνώμη της ειδικής επιτροπής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 1 του Ν. 3457/2006

B. Εξορθολογισμός θεσμικού πλαισίου χορήγησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υψηλού κόστους

1. Οι εξωτερικοί ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή δυνάμει ειδικών διατάξεων δικαιούνται περίθαλψης, μπορούν να προμηθεύονται, τόσο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων, όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, χωρίς συμμετοχή τους στη δαπάνη, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους, που έχουν άδεια μόνο για νοσοκομειακή χρήση ή άδεια για έναρξη χορήγησης στο νοσοκομείο και παρακολούθηση από ειδικό ιατρό.

2. Τα ιδιωτικά φαρμακεία προμηθεύονται τα χορηγούμενα κατά την παρ.1 φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα με τους ίδιους όρους και στην ίδια τιμή που τα προμηθεύονται τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.

3. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εγκρίνεται, μετά από εισήγηση του ΕΟΦ, κατάλογος με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται η διαδικασία χορήγησης τους και ο τρόπος χρέωσης από τα νοσοκομεία ή τα ιδιωτικά φαρμακεία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση των προβλέψεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια διαδικασία ο εν λόγω κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται κατ' έτος. Για τον προσδιορισμό του υψηλού κόστους λαμβάνεται υπ' όψιν η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμάτων και ο τρόπος συσκευασίας τους, σε συνδυασμό με το κόστος ημερήσιας θεραπείας.

4. Ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του παρόντος άρθρου εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι περιέχονται οπωσδήποτε στον κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για το διάστημα μέχρι την έκδοση του πρώτου καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, για το οποίο διάστημα και μέχρι την έκδοση του καταλόγου κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει ο κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π.151509/19-12-2008 (ΦΕΚ 2717/31-12-2008,τ. Β΄).

5. Το άρθρο 26 του Ν. 2672/1992, όπως έχει αντικατασταθεί, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή