Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 11:52
UPD:15:40

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργιου Δαλιάνη
www.artion.gr

Εισφορά ιντερνετικής διαφήμισης: Πού εφαρμόζεται

➤➤  Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15905/6.11.2018 έγγραφο του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίζεται ότι:

«α) Οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση ειδικής εισφοράς 2% όταν διαφημίζονται στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας με έδρα στην Ελλάδα, διότι αυτά από τον νόμο θεωρούνται υπόχρεα της καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών.

β) Υπόχρεος διαφημιζόμενος για υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) και απόδοσης της Ειδικής Εισφοράς 2% επί των αμοιβών διαφήμισης στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας, είναι ο διαφημιζόμενος που έχει έδρα στην Ελλάδα και διαφημίζει στην Ελλάδα (σε αυτή την περίπτωση ο διαφημιζόμενος αποδίδει Ειδική Εισφορά 2% επί της αξίας των ληφθέντων παραστατικών των Μέσων, εάν φυσικά το Μέσο δεν είναι υπόχρεο, όπως διευκρινίστηκε στην παράγραφο α’ της παρούσης επιστολής). 

γ) Η ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί της αμοιβής της διαφήμισης, προβολής κ.λπ., υπολογίζεται επί της αμοιβής των υπηρεσιών αυτών. Έτσι, στην περίπτωση που η συμφωνηθείσα αμοιβή ταυτίζεται με την αξία του τιμολογίου, υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (π.χ. συμφωνηθείσα αμοιβή για διαφήμιση 102 ευρώ -έκδοση τιμολογίου καθαρή αξία 100 ευρώ- απόδοση από διαφημιζόμενο 2 ευρώ). Ο διαφημιζόμενος λήπτης του τιμολογίου υπολογίζει και αποδίδει το 2% επί της αμοιβής του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης σύμφωνα με τα εκδοθέντα παραστατικά, τιμολόγια και πιστωτικά τα οποία θα παραλάβει και θα καταχωρίσει ως δαπάνες. Ο διαφημιζόμενος λοιπόν, δεν παρακρατεί και αποδίδει στην καθαρή αξία του τιμολογίου, αλλά υπολογίζει και αποδίδει 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, η οποία είναι η συμφωνηθείσα τιμή, μειωμένη κατά 2%. 

δ) Η προθεσμία υποβολής και καταβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ήδη παρατάθηκε έως 30/11/2018 για το διάστημα από 16/11/2017-30/9/2018. Σχετικά με την αναδρομικότητα από 16/11/2017 σας ενημερώνουμε ότι αποτελεί εφαρμογή του Νόμου 4498/2017 και του άρθρου 24 του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Οργανισμού και δεν είναι δυνατόν να μην ισχύσει.

ε) Στις πλατφόρμες airtickets, booking, σε επαγγελματικούς καταλόγους (τύπου χρυσού οδηγού) δεν υφίσταται υποχρέωση της εισφοράς του 2% της διαφήμισης».

Έκπτωση δαπανών ιατρικών συνεδρίων

➤➤ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ορίζονται τα ακόλουθα. «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» Οι δαπάνες ιατρικών συνεδρίων εσωτερικού ή εξωτερικού πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, όμως είναι απαραίτητο αυτές οι δαπάνες να έχουν την έγκριση των συνεδρίων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), αρμόδια αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο των δαπανών αυτών, όσον αφορά τη νομιμότητά τους. Σχετική απόφαση ΔΕΔ 907/2017. Επί μη παρακράτησης φόρου από υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία επιβάλλονται στην υπόχρεη για παρακράτηση επιχείρηση τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμο για παράβαση σχετικά με τον μη παρακρατηθέντα φόρο. 

Δημοφιλή ερωτήματα

Επί μη παρακράτησης φόρου από υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία επιβάλλονται στην υπόχρεη για παρακράτηση επιχείρηση τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμο για παράβαση σχετικά με τον μη παρακρατηθέντα φόρο.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα