Ε.Ε.: Υπό εξέταση οι ελληνικές προτάσεις για την αγορά ενέργειας

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011 13:16

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τα μέτρα που προτάθηκαν από την Ελλάδα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τα μέτρα που προτάθηκαν από την Ελλάδα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Tα μέτρα προτάθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση της 5ης Μαρτίου 2008, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα παρέβη τους κανόνες ανταγωνισμού, διατηρώντας τα δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη της ΔΕΗ.

Η Ελλάδα έχει προτείνει να χορηγηθεί πρόσβαση στο 40% της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η υπόθεση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ της ΔΕΗ και των ανταγωνιστών της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για ζήτημα ουσιώδους σημασίας που θα επιτρέψει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο φάσμα επιλογών όσον αφορά τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού για τους καταναλωτές. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης», δήλωσε ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό επίτροπος Χοακίν Αλμούνια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαρτίου 2008 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, παρέχοντας στη ΔΕΗ προνομιακή πρόσβαση σε λιγνίτη, που είναι η φθηνότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η προνομιακή αυτή πρόσβαση δημιούργησε ανισότητα όσον αφορά τις ευκαιρίες μεταξύ των οικονομικών φορέων και επέτρεψε στη ΔΕΗ να διατηρήσει ή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον αποκλεισμό ή την παρεμπόδιση της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά.

Με την απόφαση του Μαρτίου 2008, η Ελλάδα καλείτο να προτείνει μέτρα για την άρση των αντι-ανταγωνιστικών επιπτώσεων της συγκεκριμένης παράβασης. Το 2009, η χώρα προσφέρθηκε να λάβει μέτρα για τη δημοπράτηση τεσσάρων νέων λιγνιτωρυχείων σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ, που αντιπροσωπεύουν περίπου 40% των συνολικών εκμεταλλεύσιμων ελληνικών κοιτασμάτων λιγνίτη. Τα μέτρα αυτά έγιναν δεσμευτικά από νομική άποψη με την απόφαση της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2009.

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση του 2009 λόγω της νέας ενεργειακής πολιτικής της. Η Ελλάδα πληροφόρησε την Επιτροπή ότι θα εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα λιγνιτωρυχεία, αλλά ότι δεν θα προχωρούσε στο άνοιγμα νέων λιγνιτωρυχείων.

Ως εναλλακτικό μέτρο για την άρση των προβλημάτων ανταγωνισμού, η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε να δοθεί πρόσβαση σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ στο 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ μέσω της χορήγησης τραβηκτικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς της αγοράς να συμμετέχουν σε μελλοντικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου τη στιγμή αυτή λιγνίτη.

Εάν η αίτηση για την αναθεώρηση της απόφασης του 2009 κριθεί δικαιολογημένη και τα μέτρα που προτείνονται από την ελληνική κυβέρνηση είναι επαρκή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προσδιορίστηκαν στην απόφαση του 2008, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει νέα απόφαση, βάσει του άρθρου 106 της ΣΛΕΕ, με την οποία τα μέτρα αυτά θα καθίστανται δεσμευτικά για την Ελληνική Δημοκρατία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα