ΕΤΕ: Διευκρινίσεις για Finansbank Malta

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2009 18:20
UPD:18:25

Διευκρινίσεις για τη μεταβίβαση της Finansbank Malta Ltd δίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) με σημερινή ανακοίνωση στο ΧΑ.

Οπως επισημαίνεται, η Finansbank Malta είναι θυγατρική της Finansbank η οποία μεταβιβάστηκε σε αυτήν από το FIBA Group στο πλαίσιο της εξαγοράς του Ομίλου της Finansbank από την ΕΤΕ το 2006. Η μεταβίβαση της συμμετοχής στην Finansbank Malta εντάσσεται στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της απλοποίησης της δομής των εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ώστε οι μετοχές των θυγατρικών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού να κατέχονται απ’ ευθείας από τη μητρική Τράπεζα ή την εταιρεία holding διεθνών συμμετοχών που έχει ιδρυθεί στην Ολλανδία. Η απευθείας συμμετοχή χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσων θυγατρικών διευκολύνει την εποπτεία και τη διαχείριση των εταιριών του Ομίλου.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Finansbank Malta πραγματοποιήθηκε στο τίμημα των 185 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στη λογιστική αξία της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2008 με συνέπεια από τη συναλλαγή να μην προκύπτει κέρδος για τον Όμιλο της Finansbank. Ως συναλλαγή μεταξύ εταιριών του Ομίλου δεν παράγει αποτέλεσμα ούτε σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕ.

Η Finansbank αγόρασε την Finansbank Malta έναντι 48 εκατ. δολ. (37,5 εκατ. ευρώ) το 2006, ποσό που αντιστοιχούσε στην τότε λογιστική αξία της τράπεζας. Έκτοτε μεσολάβησαν δύο αυξήσεις κεφαλαίου συνολικού ποσού 72,5 εκατ. ευρώ ενώ στην καθαρή θέση προστέθηκαν και τα συσσωρευμένα κέρδη των ετών 2006-2008. Ως εκ τούτου η καθαρή θέση της Finansbank Malta υπερβαίνει πλέον τα 180 εκατ. ευρώ.

Για λόγους διαφάνειας και συμμόρφωσης προς τους κανονιστικούς κανόνες, το ύψος του τιμήματος προσδιορίστηκε μετά από αποτίμηση της Finansbank Malta από την ανεξάρτητη εταιρία ορκωτών λογιστών εκτιμητών BDO Baylan, με βάση την έκθεση των οποίων η αξία της αποτιμήθηκε σε 181,6 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τις αιτιάσεις ότι η εν λόγω πράξη υποκρύπτει χρηματοδότηση της Finansbank είναι προφανές ότι δεν είναι σωστές και η όλη διαδικασία της μεταβίβασης διάρκειας 3 μηνών, στην οποία ενεπλάκησαν εκτός των ΔΣ της ΕΤΕ και της Finansbank, η ελεγκτική εταιρία BDO, δικηγορικοί οίκοι σε Ολλανδία, Τουρκία και Μάλτα και η εποπτεύουσα αρχή της Μάλτας (Malta Financial Services Authority) δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιες παρερμηνείες.

Σε κάθε περίπτωση τα κεφάλαια που θα μεταβιβαστούν στη Finansbank μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής επανατοποθετούνται στην ΕΤΕ στο πλαίσιο της διαχείρισης του διατραπεζικού δανεισμού της τράπεζας καθώς η ανάπτυξη των χρηματοδοτήσεων της Finansbank χρηματοδοτείται κατά το μέγιστο μέρος από την αύξηση των καταθέσεων πελατείας της.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα