Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 19:14

Από την έντυπη έκδοση 

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Τέλος χαρτοσήμου για δωρεάν παραχώρηση αγαθού

➤➤ Υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης ενός αγαθού χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο - άρθρο 810 Αστικού Κώδικα), προκειμένου αυτός στον οποίον παραχωρείται η χρήση (χρησάμενος) να συντηρεί ή και να αποθηκεύει προϊόντα παραγωγής του παραχωρούντος τη χρήση (χρήστη) προς μεταπώληση αυτών, ή να κάνει χρήση περαιτέρω υπηρεσιών που παρέχονται κατ’ επάγγελμα από τον χρήστη (βλ. σχετικώς: ΣτΕ 3529/2010, ΝΣΚ 416/2010, ΠΟΛ. 1041/3.2.2014, ΝΣΚ 79/7.4.2014).

Παράδειγμα 1ο: Η παραχώρηση της χρήσης ψυγείων συντήρησης προϊόντων σε πελάτες εταιρείας (π.χ. από εταιρεία αναψυκτικών σε περίπτερα) χωρίς αντάλλαγμα και για αόριστη χρονική διάρκεια και συγκεκριμένα για όσο οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα της εταιρείας, εμπίπτει στην έννοια των συμβάσεων χρησιδανείων και υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ 20%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1α του ΚΝΤΧ.

Παράδειγμα 2ο: Εταιρεία εμπορίας ιατρικών ειδών έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με ιδιωτική κλινική για την παραχώρηση της χρήσης άνευ ανταλλάγματος ιατρικού μηχανήματος, με όρους η εταιρεία αυτή να προμηθεύει την κλινική με τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος και η κλινική να υποχρεούται να τα αγοράζει από αυτήν. Το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό συνιστά σύμβαση χρησιδανείου και σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1 α’ του ΚΝΤΧ υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ 20%.

Κάτοικοι εξωτερικού και τέλη κυκλοφορίας

➤➤ Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικής κατοικίας με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, πέραν της φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων για την οποία εφαρμόζεται πρωτίστως η οικεία Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, εφόσον αυτή υπάρχει, οι λοιποί φόροι ή τέλη συνεχίζουν να επιβαρύνουν τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία των προσώπων στην Ελλάδα. Επομένως, οι κάτοικοι εξωτερικού με εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα εξακολουθούν να επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ, τέλος ακίνητης περιουσίας κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους κυκλοφορίας στην Ελλάδα, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά κυκλοφορούν και είναι ταξινομημένα εντός της ελληνικής επικράτειας. Οίκοθεν νοείται ότι αν κατατεθούν οι πινακίδες, δεν θα καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.

Εισφορές και για τους τίτλους κτήσης από 1ης/1/2019

➤➤ Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την από 1ης/1/2019 και εφεξής καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) σε εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017. Συγκεκριμένα, οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών - πωλήσεων οφείλουν να απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού και η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε ποσοστά 13,33% (σύνταξη) και 6,95% (περίθαλψη) επί της καθαρής αξίας του παραστατικού. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη του παραστατικού μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.

Δημοφιλή Ερωτήματα

➤➤ Επί έκδοσης τιμολογίου αυτοαπασχολούμενου με αξία μικρότερη των 372 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ - 300 καθαρή αξία + 24% ΦΠΑ = 372 ευρώ) προς Α.Ε., δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 περί ΚΦΕ. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1135/2010 διευκρινίσθηκε ότι για το όριο των 300 ευρώ (κάτω από το οποίο δεν γίνεται παρακράτηση) λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο ΦΠΑ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα