Χ.Α.-Γενικές συνελεύσεις

Τρίτη, 06 Απριλίου 2004 17:47
UPD:17:53

ΔΕΗ Α.Ε.

2η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ - ΚΑΡΑΒΕΛ επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών. 3. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 5. Διανομή μερίσματος της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 6. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2004, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού της εταιρίας. 7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 8. Έγκριση αμοιβών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 20/4/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 154 & Αντιγόνης, Νέα Ερυθραία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003), καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ που ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003). 4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2003. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2004. 6. Έγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών, καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2003 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2003 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού. 10. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 11. Χορήγηση άδειας (άρθρο 23 κ.ν. 2190/20) στα μέλη Δ.Σ. και στελέχη της Τράπεζας για συμμετοχή τους σε Δ.Σ. εταιριών που συμμετέχει η ΑΤΕ ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 12. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών. 13. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. 14. Δάνειο μειωμένης εξασφάλισης από θυγατρική της ΑΤΕ με εγγύηση της Τράπεζας. 15. Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 16. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Λοιπά Θέματα.

MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., επί της Λεωφ. Κηφισίας 24 Β, ισόγειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 2. Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σύσταση Επιτροπών. - Εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Εταιρία. 3. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 4. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην έδρα (γραφεία) της εταιρίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ισογείου, επί των οδών Aσκληπιού και Φλέβας (πρώην Παροχθίου), στο Ίλιον Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση Κοινών Ομολογιακών Δανείων κατά το Ν. 3156/2003. 2. Διάφορες Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/04/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έκδοση κοινού ή/και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΝΤΚΑ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα