ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ : Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009 00:00
Δυνάμει του από 21.9.2009 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο Χλμ. Ε.Ο Ρεθύμνου ? Ηρακλείου, θέση Λατζιμάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 1. Λήψη αποφάσεως για την έκδοση 2 κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτών. 2. Έγκριση παροχής εγγυήσεων προς συνδεδεμένες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20. 3. Πρόβλεψη δυνατότητας συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τηλεδιάσκεψη ?Τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Διάφορες ανακοινώσεις & Λοιπά Θέματα Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να μετάσχουν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Για τη συμμετοχή τους αυτή οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ? αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία Βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (15ο Χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου ? Ηρακλείου, Θέση Λατζιμάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Ρεθύμνου, 28310.86700, 210.6260233) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τουλάχιστον, πέντε (5) πλήρεις ημέρες, προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η οποία εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρεία (15ο Χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου ? Ηρακλείου, Θέση Λατζιμάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Ρεθύμνου, 28310.86700, 210.6260000), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τουλάχιστον, πέντε (5) πλήρεις ημέρες, προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. - Όσοι από τους κ.κ. μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η Εταιρία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας (α) στα γραφεία της έδρας της (15ο Χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου ? Ηρακλείου, Θέση Λατζιμάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Ρεθύμνου, 28310.86700, 210.6260233), (β) στο υποκατάστημά της στην Αθήνα (23ο χλμ. Εθν. Οδ. Αθηνών ? Λαμίας, Κρυονέρι Αττικής, 210 62 60 246), και (γ) στην ιστοσελίδα της www.cretafarm.gr. - Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΡΕΤΑ

Σχολιασμένα