ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2007 00:00
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 1/6/2007 πραγματοποιήθηκε η 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 20 μέτοχοι που κατέχουν 18.590.641 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 74,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις: - Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 7ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. - Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (1/1/2006 - 31/12/2006). - Ενέκρινε τη διάθεση των ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος 0,16 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της Πέμπτης 19/7/2007. Από την Παρασκευή 20/7/2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2007 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias. - Εξέλεξε την εταιρεία P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας 8ης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2007), με τακτικό ελεγκτή τον κ. Κωφόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 13701) και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Σφαρνά Αλέξανδρο του Πέτρου (ΑΜΣΟΕΛ 14841) και ενέκρινε τον καθορισμό της αμοιβής τους. - Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και την προέγκρισή τους για τη χρήση 2007. - Ενέκρινε την τροποποίηση της αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ Α.Ε για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, μόνο όσο αφορά το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό συνεδριάσεων, οι οποίες επεκτείνονται στις τρεις (3) ανά μήνα, χωρίς αύξηση της ανά συνεδρίαση αμοιβής. - Επικύρωσε την εκλογή του κ. Γεωργίου Γαλλιάκη, ως ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ/ΟΛΠ Α.Ε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Γκόνη, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλ. μέχρι τις 28/5/2009 (αρ. απόφασης 2/18-1-2007 Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε.).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα