ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011 11:30
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 16/06/2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 6 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.352.680 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 89,21% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.Θέμα 2ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2010.Θέμα 3ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2010 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24881 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28481, και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E.Θέμα 4ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2010 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 242.610 € προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 καθαρού ποσού έως 850 χιλ. €. Θέμα 5ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. Θέμα 6ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών ενέκριναν την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της κ.κ. Γεωργίου Κούμπα και Ουαλίντ 'Aβδου, αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων και είναι δυνατόν να μεσολαβούν και ατομικά στην σύναψη συμβάσεων με πελάτες, έναντι αμοιβής τους με τη μορφή προμηθείας. Το ύψος της προμήθειάς τους θα υπολογίζεται σε ποσοστό έως 20% επί της συνολικής αμοιβής της εταιρείας στις εργασίες στις οποίες διαμεσολάβησαν.Θέμα 7ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, προκειμένου για την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010, ενέκριναν την τροποποίηση των άρθρων 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 11 (Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση), 12 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη), 13 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 14 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης) και 16 (Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς επίσης και την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και των μέτρων που έχει λάβει η Διοίκηση, ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου, για τους λόγους που περιγράφονται εν συντομία παρακάτω: Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την περίοδο 2010 επιβαρύνθηκαν (ζημίες προ φόρων 1.243 χιλ. € / ζημίες μετά φόρων 1.268 χιλ. €) είναι τα ζημιογόνα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί σε 1.427 χιλ. €. Οι ζημιές των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων προέρχονται κατά κύριο λόγο από ζημιές πωλήσεων και αποτιμήσεων του εμπορικού χαρτοφυλακίου του ομίλου κατά την 31/12/2010, λόγω της πτωτικής πορείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αντιθέτως, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας παρέμειναν κερδοφόρα. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4.341 χιλ. € έναντι 4.359 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας οριακή μείωση. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.718 χιλ. € έναντι 1.503 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 14%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 184 χιλ. € έναντι 398 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται σε ζημιές αναπροσαρμογής της αξίας των επενδυτικών ακινήτων. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 540 χιλ. € έναντι 489 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 10%. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας λαμβανομένων υπόψη των αρνητικών στοιχείων της Ελληνικής Οικονομίας, διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Με βάση τα παραπάνω καθώς και τον προγραμματισμό της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία εκτιμά ότι η καθαρή της θέση θα ενισχυθεί μέσω των θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων της, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πιθανή ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΒΡΚ

Σχολιασμένα