ΕΕ - Το κείμενο των τελικών συμπερασμάτων της Συνόδου

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008 20:39

Tη δέσμευσή της να ενεργήσει με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο για να προστατεύσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να εγγυηθεί τις καταθέσεις των πολιτών εκφράζει η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων της Συνόδου.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη χρηματοπιστωτική κρίση, στα συμπεράσματα της Συνόδου αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη βούλησή του να αναλάβει συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την εξασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής χρηματοδότησης της οικονομίας και την επάνοδο στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Επισημαίνεται ακόμη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν, από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τις ενδιαφερόμενες εθνικές κεντρικές τράπεζες καθώς και τον καλό τους συντονισμό με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών. Η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα εξασφαλιστεί από όλες τις αρχές, έτσι ώστε η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα να διαφυλαχθούν, αναφέρουν τα συμπεράσματα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση ότι σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν όλα τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να διασφαλισθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να υποστηριχθούν τα σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να αποφευχθούν οι πτωχεύσεις και να εξασφαλισθεί η προστασία των καταθέσεων των αποταμιευτών.

Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται επίσης ότι υπό τις σημερινές έκτακτες περιστάσεις, οι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ταχείας δράσης και ευελιξίας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, θα θεσπιστεί μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης, ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολόγησης (μονάδα αντιμετώπισης χρηματοπιστωτικών κρίσεων). Στο μηχανισμό αυτόν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της εν ενεργεία Προεδρίας, του Προέδρου της Επιτροπής, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε συνεργασία με τις λοιπές ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, του προέδρου της Ευρωομάδας και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει κρίση και θα εξασφαλίζει την άμεση και εμπιστευτική ενημέρωση των θεσμικών οργάνων και όλων των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, κυρίως των διασυνοριακών ομίλων.

Σε πρώτη φάση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τις εθνικές εποπτικές αρχές να συνεδριάζουν μια τουλάχιστον φορά τον μήνα για να ανταλλάσσουν απόψεις.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί ταχεία εξέταση της προσεχούς νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για την ενίσχυση της πλαισίωσης των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και της εποπτείας τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απευθύνει έκκληση για ταχεία λήψη αποφάσεων όσον αφορά την ανάπτυξη ευρωπαϊκών κανόνων για την ασφάλεια των καταθέσεων έτσι ώστε να προστατευθούν οι αποταμιευτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση που ελήφθη όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα και την ερμηνεία τους που εφαρμόζονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Προκειμένου να αντληθούν διδάγματα από την κρίση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι πρέπει όλοι οι φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδίως του τραπεζικού τομέα, να καταστούν περισσότερο υπεύθυνοι. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι οι πραγματικές επιδόσεις των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων πρέπει να αντανακλώνται στις αμοιβές τους, μεταξύ άλλων στην αποζημίωση λόγω αποχώρησης, η οποία θα πρέπει να συνδέεται με την πραγματική συμβολή του στελέχους στην επιτυχία της επιχείρησης. Επίσης, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα δικαιώματα απόκτησης μετοχών της εταιρίας ή το σύστημα αμοιβών, ιδίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν συνεπάγεται υπερβολικούς κινδύνους ούτε υπερβολική επικέντρωση στους βραχυπρόθεσμούς στόχους.

Εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι αποφασισμένο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μέχρι το τέλος του έτους κατάλληλες προτάσεις, κυρίως για τη διαφύλαξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων παραμένει πιο σημαντική από ποτέ για την επάνοδο στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να ενεργοποιήσει συνδρομή ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και τη δέσμευσή της να ενισχύσει την ικανότητα παρέμβασής της σε σχέδια υποδομής.

Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται ακόμη ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, του οποίου η εφαρμογή θα πρέπει επίσης να αντανακλά τις σημερινές έκτακτες συγκυρίες, όπως προβλέπουν οι κανόνες του.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Σε ό,τι αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, συμφωνήθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο εν λόγω θέμα κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου προκειμένου «να καθορίσει τα στοιχεία μιας λύσης και να θεσπίσει μια κοινή πορεία» ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά την απόρριψη της Συνθήκης από την Ιρλανδία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη βούλησή του να τηρήσει τις φιλόδοξες δεσμεύσεις τις οποίες συμφώνησε τον Μάρτιο του 2007 και τον Μάρτιο του 2008 όσον αφορά την πολιτική στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό ζητά από την Προεδρία και από την Επιτροπή να εργαστούν εντατικά κατά τις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξει σε απόφαση τον Δεκέμβριο του 2008. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εκφράζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να εφαρμόσουν δίκαιη, αποτελεσματική και συνεκτική πολιτική.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η κοινή αυτή πολιτική πρέπει να βασίζεται στην καλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, προς το συμφέρον όχι μόνο των χωρών υποδοχής αλλά και των χωρών καταγωγής και των ίδιων των μεταναστών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα