Μεταφορά Τεχνογνωσίας από το ΕΠΑΝ στην Πολωνία

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008 14:45
UPD:14:55

Συνάντηση μεταξύ Ελληνικής και Πολωνικής αντιπροσωπείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», του υπουργείου Ανάπτυξης και της αντίστοιχης Διαχειριστικής Αρχής της Πολωνίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Ειδικό Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας κ. Ελευθέριο Σταυρόπουλο παρουσίασε απολογιστικά στοιχεία και καλές πρακτικές του ΕΠΑΝ (2000- 2006), καθώς και τους στόχους και τους άξονες προτεραιότητας του νέου Προγράμματος, ΕΠΑΝ ΙΙ για την Περίοδο 2007- 2013.

Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις του ανθρώπινου δυναμικού, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων, καθώς και στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Η συνάντηση εντασσόταν στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας για τη μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε δράσεων για την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί παρόμοιες συναντήσεις με αντιπροσωπείες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα