Κατατέθηκε το ν/σχ για το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Πώς θα γίνονται οι εντάξεις περιοχών

Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2007 17:15

Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σχ για τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ) για την εισοδηματική ενίσχυση και κοινωνική προστασία των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των απολυόμενων λόγω παραγωγικών αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων.

Το ΕΤΚΑ θα χρηματοδοτηθεί με 40 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό, τον ΟΑΕΔ και κοινοτικούς πόρους.

Σε περιοχές, που θα καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με βάση προϋποθέσεις, θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ΕΤΚΑ, και με κοινές υπουργικές αποφάσεις θα μπορούν να τροποποιηθούν τα όρια, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, που αρχικώς προβλέπεται να συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

β) να έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης, οι τελευταίες 900 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις που υπάγονται σε φθίνοντα κλάδο της Οικονομίας και έχουν την παραγωγική τους μονάδα σε περιοχές της χώρας, στις οποίες το ποσοστό ανεργίας είναι διπλάσιο του εθνικού μέσου όρου ανεργίας.

γ) Να έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους,

Οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση λαμβάνουν ενίσχυση ανεργίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους δικαιούχους παρακρατούνται από το ποσό της μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και αποδίδονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΤΚΑ.

Εναλλακτικά, λαμβάνουν ενίσχυση για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, επιπλέον της επιδότησης του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν. Το σύνολο της άνω ενισχύσεως και επιδοτήσεως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 900 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα