Ενίσχυση επιχειρήσεων ενεργειακού εξοπλισμού

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2006 17:01

Εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.2 «Προσδιορισμός Αξιοπιστίας & Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων», που υπάγεται στο Μέτρο 3.1 «Προώθηση επιχειρηματικής Αριστείας στον Τομέα Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ III 2000-2006.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που πρόκειται να ενισχυθούν με την παρούσα πρόσκληση είναι 2.285.570 ευρώ.

Τα υπαγόμενα προς ενίσχυση έργα αφορούν στην παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, προς τους αποδέκτες της ενίσχυσης, από ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών ή/και φορείς πιστοποίησης, με σκοπό την έκδοση δελτίων δοκιμών ή/και πιστοποιητικών για τα μετρούμενα στοιχεία της αξιοπιστίας και της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με κατάλληλα κοινοτικά ή διεθνή πρότυπα ή κανονισμούς πιστοποίησης.

Η ενίσχυση αφορά κατά προτεραιότητα, σε τεχνολογικές κατηγορίες ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων που αφενός είναι ώριμες για την ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται από εξασφαλισμένη ενδογενή παραγωγή και αφετέρου δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικές από την υφιστάμενη εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, αναλυτικές απαιτήσεις αξιοπιστίας και ενεργειακής απόδοσης.

Οι επιλέξιμες τεχνολογικές κατηγορίες είναι οι εξής:

- Μεμονωμένοι ηλιακοί συλλέκτες

- Ενεργητικά θερμικά ηλιακά συστήματα ως λειτουργικό σύνολο

- Οικοδομικά προϊόντα του κτιριακού κελύφους, (όπως θερμομονωτικά υλικά, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, κουφώματα, υαλοπίνακες, κλπ.) με βελτιωμένες ενεργειακές ιδιότητες και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), έως τις 30 Αυγούστου 2006.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης για οικονομική ενίσχυση έχουν μεμονωμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων, που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Επιλέξιμες επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις εκείνες που πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής «Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων.

Το ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά έργο είναι 142.850 Ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 70%.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τον Οδηγό Εφαρμογής, τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή των προτάσεων και όποιες άλλες πληροφορίες, από:

- το info desk του ΕΠΑΝ, Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ, Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, τηλ.: 8011136300

- το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης, Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα, τηλ.: 2106969459, 2106969462, fax: 2106969460

- τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)

- τις ιστοσελίδες www.ypan.gr , www.antagonistikotita.gr και www.info3kps.gr .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα