Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 17:42

Γέφυρες για τους επενδυτές στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ

Συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος επιτρέπει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων. Μεγάλη τομή για την επιτάχυνση υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδύσεων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους αποτελεί η είσοδος στην ελεγκτική διαδικασία ιδιωτών ελεγκτών.
 

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος επιτρέπει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων. Μεγάλη τομή για την επιτάχυνση υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδύσεων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους αποτελεί η είσοδος στην ελεγκτική διαδικασία ιδιωτών ελεγκτών.

Όπως ορίζεται σχετικά, ύστερα από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς εξέταση του αιτήματος από την υπηρεσία, κατ' επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του 50% υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Ειδικότερα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων λεπτομερής έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ ετησίως. 

Η παραπάνω έκθεση συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία έπειτα από σχετική αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και από πολιτικό μηχανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο των οποίων σχετικές βεβαιώσεις συνυποβάλλονται με την έκθεση ελέγχου. Η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και, εφόσον με αυτήν βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και παραβαίνουν τις διατάξεις ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου καθώς επίσης και ως προς τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης και παραγωγικής λειτουργίας αυτής, επιβάλλεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων διοικητικό πρόστιμο ύψους από 10.000 έως 100.000 ευρώ. 

Επιχειρηματικά πάρκα
Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016 που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016. 
Επίσης, προβλέπεται ότι στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης. 

Απαλλοτριώσεις
Τέλος, προβλέπονται διαδικασίες-εξπρές για τις απαλλοτριώσεις σε έργα εθνικού συμφέροντος με ΣΔΙΤ, καθώς αυτές (απαλλοτριώσεις) προχωρούν με υπουργική απόφαση χωρίς να απαιτείται η στοιχειοθέτησή τους ως εθνικού συμφέροντος για την έκδοση οικείας εγκριτικής πράξης απαλλοτρίωσης και θα εκτελείται μόνο με υπουργική απόφαση. 

Αυτοματοποίηση
Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι θα καταχωρούνται αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νομιμότητας, και δημοσιεύονται με την υποβολή, με μέριμνα του υπόχρεου της ηλεκτρονικής αίτησης, οι πράξεις και τα στοιχεία που:

(i) περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 
(ii) αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης,
(iii) αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού.

Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α' 44).

Απλοποιούνται οι προϋποθέσεις της νομιμότητας|
Το σχέδιο νόμου επιτρέπει επενδύσεις και σε περιοχές που έχει μεταβληθεί η χρήση γης. Ειδικότερα, οι μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στα άρθρα 17 επ. του ν. 3982/2011 οι οποίες κατά τον χρόνο έκδοσης του νόμου λειτουργούν νόμιμα βάσει άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, να αντικαθιστούν, τροποποιούν ή διευρύνουν τη δραστηριότητά τους ή τον εξοπλισμό τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που μετά την αρχική εγκατάστασή τους έχει μεταβληθεί το καθεστώς χρήσεων γης και δεν προβλέπεται αντίστοιχη χρήση, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η κατηγορία υπαγωγής στο ν. 4014/2011 και στην εκάστοτε κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κανονιστική πράξη περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων.

Περιβαλλοντικοί όροι
Επίσης δεν θα χρειάζεται νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μίας επιχείρησης που απαιτεί νέους περιβαλλοντικούς όρους. Ειδικότερα, καθορίζεται απλοποιημένη διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν μια επιχείρηση που εκσυγχρονίζεται απαιτεί νέους περιβαλλοντικούς όρους ή όχι. Με βάση τη σημερινή νομοθεσία η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει Φάκελο Τροποποίησης και στη συνέχεια η υπηρεσία αποφασίζει, βάσει του φακέλου αυτού, εάν απαιτείται υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων) ή όχι. Η απλοποιημένη διαδικασία ορίζει ότι υποβάλλεται ένα μέρος του φακέλου τροποποίησης (τεχνική περιγραφή και αντίστοιχα σχέδια), που περιγράφει τις αλλαγές που επέρχονται στο έργο ή τη δραστηριότητα και τον σκοπό τους.  

Δικαίωμα χρήσης
Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση Κανονισμού του άρθρου 187 ή η καταβολή τελών στον φορέα απονομής. Απαιτείται μόνον υποβολή της αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου προς τον φορέα, ο οποίος εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.
Τέλος, το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτό υποχρεούνται να παραχωρούν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά. Παρέχονται επίσης και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις προς τον ειδικό εκκαθαριστή.

Πειθαρχικές ποινές στους ασυνείδητους δημοσίους υπαλλήλους
Παράλληλα, για να αποτραπεί το φαινόμενο των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων με ευθύνη της διοίκησης, το νομοσχέδιο ορίζει ότι θα επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στους δημοσίους υπαλλήλους που θα ελέγχονται για πλημμελή άσκηση των υπαλληλικών και διοικητικών καθηκόντων τους. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών που ορίζονται κατά περίπτωση, ή μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που καταλογίζεται τόσο στον αρμόδιο υπάλληλο όσο και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόμου ως το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο. 

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή με κατώτατη πειθαρχική ποινή αυτή της προσωρινής παύσης τριών μηνών.

Ευσυνείδητοι
Για το συγκεκριμένο θέμα, χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης (Alpha) τόνισε ότι «ένας υπάλληλος δεν μπορεί να κρατάει μια επένδυση στα συρτάρια του για χρόνια», επισημαίνοντας «καλώ όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και κυρίως την πλειοψηφία τους που είναι εξαιρετικά ευσυνείδητοι να μη φοβούνται από τέτοιες ρυθμίσεις».