Διατάξεις για οφειλές Δημοσίου, ΦΑΠ, λογιστές, ΑΠΕ και αγορά ψωμιού στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Αντιδράσεις στη Βουλή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 21:20
UPD:26/04/2013 00:01
Eurokinissi/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει διατάξεις για οφειλές του Δημοσίου, αγορά ψωμιού και λαϊκές αγορές.

A- A A+

Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο σε ό,τι αφορά στην εξόφληση των πληρωμών του Δημοσίου προς τους οφειλέτες του εντός ενός μήνα, προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικότερα, στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια:

- Τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου.

- Εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών.

- Εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

- Εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή.

Οι προθεσμίες της περίπτωσης 3, υποπερίπτωση α της παρούσας υποπαραγράφου, ορίζονται σε εξήντα ημερολογιακές ημέρες για:

-Κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δημόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών-μελών και των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων.

-Νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄247), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄141), όπως ισχύει, που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένα για το σκοπό αυτόν, καθώς και ο ΕΟΠΥΥ (άρθρο 18 του ν. 3918/2011).

Με ένα εκκαθαριστικό ο ΦΑΠ 2011, 2012, 2013

Με ένα εκκαθαριστικό θα αποσταλεί ο ΦΑΠ για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και θα καταβληθεί σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ, όπως προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ.

Καμία αλλαγή για το ΕΤΗΔΕ στις υπό ανέγερση οικοδομές

Για το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΕΤΗΔΕ), το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως επιβάλλονταν και με το ισχύον καθεστώς στις υπό ανέγερση οικοδομές που ηλεκτροδοτούταν και εφαρμόζονταν από τη ΔΕΗ με διοικητικές λύσεις, τονίζοντας ότι ουδείς νέος φόρος επιβάλλεται.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι αυτό που αλλάζει σήμερα στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι μόνο η ρητή αποτύπωση στο νόμο και καμιά αλλαγή δεν επέρχεται με την επιβολή του νέου τέλους, επισυνάπτοντας μάλιστα τις διευκρινιστικές εγκυκλίους της σχετικής ρύθμισης.

Ρυθμίσεις για την πλήρη απελευθέρωση στην αγορά προψημένου ψωμιού

Στο μεταξύ υπάρχουν και ρυθμίσεις για την πλήρη απελευθέρωση στην αγορά προψημένου ψωμιού (bake-off).

Συγκεκριμένα, με σχετική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο, επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε ισόγειους ή άλλους χώρους που πληρούν τις διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυση του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και των καταστημάτων ψιλικών.

Η εγκατάσταση της μονάδας bake-off (φούρνος προψημένου ψωμιού) μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με κινητό ή σταθερό χώρισμα.

Ο χώρος της εγκατάστασης θα περιλαμβάνει το χώρο αποθήκευσης, το χώρο προετοιμασίας των προϊόντων, το χώρο των φούρνων, το χώρο που θα μένουν μετά το ψήσιμο στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μόνο στις περιπτώσεις που αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο με τις προδιαγραφές που ορίζονται, κατά περίπτωση, από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού.

Διατάξεις για τις άδειες στη λαϊκή αγορά

Με άλλη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, καταργείται κάθε δυνατότητα μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά. Μεταβίβαση της άδειας μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση θανάτου, ή ανίατης ασθένειας, ή μόνιμης αναπηρίας του δικαιούχου, με μεταβίβαση εντός εξαμήνου στον ή την σύζυγο ή σε ένα παιδί.

Επίσης ορίζεται ότι όλες οι υφιστάμενες άδειες θα διατηρηθούν ως το τέλος Οκτωβρίου 2014 και θα εκδοθούν νέες με τριετή διάρκεια.

Ακόμη, υπάρχει πρόβλεψη για την άμεση καταστροφή των προϊόντων «μαϊμούδων» που εντοπίζονται στους ελέγχους των αρμόδιων συνεργείων.

Λογιστές - φοροτεχνικοί

Σε δύο, από τέσσερις που είναι σήμερα, μειώνονται οι τάξεις των λογιστών - φοροτεχνικών και δίνεται το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Α' Τάξη) και σε αποφοίτους Λυκείου, εφόσον έχουν εξαετή επαγγελματική εμπειρία ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β' Τάξης.

Σημειώνεται πως σήμερα οι κατατασσόμενοι στη Δ' Τάξη λογιστές απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), έχουν δικαίωμα τήρησης κάθε είδους λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.

Οι κάτοχοι άδειας Α΄ Τάξης έχουν δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους.

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνουν οι φοροτεχνικοί, απόφοιτοι Λυκείου θα μπορούν πλέον να υπογράφουν για υποθέσεις ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων, κάτι που μέχρι σήμερα μπορούσαν να κάνουν μόνον οι κάτοχοι άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, τμήματος Λογιστικής.

Ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μέτρα για τον περιορισμό του ελλείμματος του λογαριασμού χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται επίσης στο πολυνομοσχέδιο. Πρόκειται για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που ανακοίνωσε πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ, τα οποία περιλήφθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να ψηφιστούν άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης της μονάδας στο δίκτυο η οποία ορίζεται, σε 60.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, 30.000 Ευρώ από 1 έως και 10 MW, 20.000 Ευρώ από 10 έως και 100 MW και 10.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.

Από την υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι μονάδες ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος.

- Επιβολή ετήσιου τέλους στους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ύψους χιλίων Ευρώ ανά μεγαβάτ που μπορεί να αναπροσαρμόζεται έως 3000 ευρώ ανά μεγαβάτ.

- Αναστολή της σύναψης συμβάσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών και συμβάσεων πώλησης επίσης για φωτοβολταϊκά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης καθώς και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.

- Επιβολή έκτακτης εισφοράς 37% και 34% αντίστοιχα στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013. Τα μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τα αγροτικά φωτοβολταικά μέχρι 100 κιλοβάτ. Επίσης, εισφορά 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013.

Οι πρώτες αντιδράσεις για το πολυνομοσχέδιο

Αντιδράσεις προκάλεσε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, πριν καν ξεκινήσει η εξέτασή του στην αρμόδια Επιτροπή.

Ο πρόεδρος του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, διαμαρτυρήθηκε για την αναγγελθείσα κατάθεση της ρύθμισης για την φούρνιση αρτοσκευασμάτων στα σούπερ μάρκετ στο πολυνομοσχέδιο, τη στιγμή που η διάταξη είχε συμπεριληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, έχοντας περάσει μάλιστα και τη βάσανο της δεύτερης εξέτασης.

Ο κ. Καμμένος κατηγόρησε επίσης τον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, ότι επιφυλάσσει για τον εαυτό του - μέσω νομοθετικής διάταξης - τις άδειες για τις λαϊκές αγορές στη Β' Αθηνών όπου και εκλέγεται, ενώ επέρριψε στον πρόεδρο της Βουλής, Β. Μεϊμαράκη, την ευθύνη για την διεξαγωγή της τελικής συζήτησης του πολυνομοσχεδίου την Κυριακή των Βαΐων, ημέρα που το κόμμα του ολοκληρώνει το ιδρυτικό του συνέδριο.

Απαντώντας, ο Β. Μεϊμαράκης απέρριψε τις αιτιάσεις στο πρόσωπό του και τόνισε πως κατά τον προγραμματισμό της συζήτησης, ελήφθη υπ' όψιν και το συνέδριο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, οι οποίοι είχαν απευχηθεί τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεχόμενος δε, πως οι κατεπείγουσες διαδικασίες «δεν ικανοποιούν κανέναν, και πιστεύω, ούτε και την κυβέρνηση», υπενθύμισε πως είναι απολύτως συμβατές με τον Κανονισμό της Βουλής.

«Το πρόβλημά μας, δεν είναι αν θα συζητηθεί το πολυνομοσχέδιο την Κυριακή ή την Τρίτη, αλλά να δοθεί στη Βουλή η άνεση χρόνου», παρενέβη ο Παναγιώτης Λαφαζάνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται η Βουλή μέχρι εκμηδενίσεως», συμπλήρωσε.

Ονομαστική ψηφοφορία για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που αναμένεται να ψηφιστεί με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος, δήλωσε πως θα ζητήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

«Η τροκομματική κυβέρνηση, συνεχίζει την πολιτική των βάρβαρων μέτρων που έχουν οδηγήσει στην εκτίναξη της ανεργίας και στη φτώχεια του λαού. Ο κάθε βουλευτής, έχει προσωπική ευθύνη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα - και στο όνομα καμιάς πειθαρχίας - να καταδικάζει το λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Κ.Ο. του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή