Κοινωνία
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 14:19

ΝΕΡΙΤ: Από σήμερα αιτήσεις για 259 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 259 προσλήψεις, με σειρά προτεραιότητας, στη ΝΕΡΙΤ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο πλαίσιο της προκήρυξης 1Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23.1.2014 & ΦΕΚ 2/24.1.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 259 προσλήψεις, με σειρά προτεραιότητας, στη ΝΕΡΙΤ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο πλαίσιο της προκήρυξης 1Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23.1.2014 & ΦΕΚ 2/24.1.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Οι θέσεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.), Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) και Υποχρεωτικής (Υ.Ε.) Εκπαίδευσης και αφορούν μεταξύ άλλων ειδικότητες όπως πληροφορικής, οικονομικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, λογιστικής, οδηγών, γενικών καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Online Υπηρεσίες» -> «Αίτηση Συμμετοχής».

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων της κατηγορίας Υ.Ε. πρέπει να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 184», το οποίο δύνανται να αναζητήσουν στα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00.

Η συμμετοχή στη διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. καθώς και της έντυπης αίτησης«ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 184» για την κατηγορία Υ.Ε., με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ,μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2014
Κατηγορία Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., και Υ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
 
Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, να απευθύνονται :

• Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319100)

• Κατά τις ώρες 14:00 μέχρι 20:00, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319137, 132, 141, 124 και 131).