Δελτία Τύπου
Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2017 10:11

Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης: Διαγωνισμός ανάδειξης Ανεξάρτητου Μηχανικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού για το Έργο:

«ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ»

Η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - GMR Airports Limited», με δ.τ. «ARIADNE AIRPORT GROUP» (η «Ένωση»), είναι ο ανακηρυχθείς Προσωρινός Ανάδοχος για την υλοποίηση του Έργου «Μελέτη - Κατασκευή -Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» (το «Έργο»).

Η Ένωση προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού για το Έργο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης που πρόκειται να συνυπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού θα παρασχεθούν κατά την διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών του Έργου, ήτοι για περίοδο εξήντα (60) μηνών.

Το Έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία νέου διεθνή αερολιμένα στην περιοχή Καστελίου Κρήτης, με δυναμικότητα δεκαπέντε (15) εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017, από τις 10.00 π.μ. και το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Ανεξάρτητου Μηχανικού μέσω του συνδέσμου: ftp://195.46.3.2 (στοιχεία πρόσβασης: όνομα χρήστη (username)= lEbidder, κωδικός (password)= !@5263+!).

Επιπλέον, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον ως άνω διαγωνισμό και να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαθέσιμα στοιχεία για το Έργο, πρέπει αρχικά να αποστείλουν ηλεκτρονικά, εκδήλωση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας υπογεγραμμένη, σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Ανεξάρτητου Μηχανικού.