ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 09:55
UPD:23:53

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η 14η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 30.683.497 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 46,9% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 • Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,  όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
 • Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2014 έως 31/12/2014) και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,21 ευρώ ανά μετοχή.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) οι 26η και 27η Μαΐου 2015 αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους, το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,021 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,189 ευρώ ανά μετοχή.

 • Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 • Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
 • Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη δέκατη πέμπτη (15η) Εταιρική Χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
 • Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την προταθείσα ελεγκτική εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.», (Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι). Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Παναγιώτης Παπάζογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16631) και Δημήτριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16201 και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Βασίλειος Καμινάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 20411) και Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 13301).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) ορίσθηκε το ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994 ως αμοιβή ορίσθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

 • Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Φωκίωνα Καραβία.
 • Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν τα πιο κάτω δέκα τρία (13) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
 1. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 2. Κωνσταντίνο Βασιλείου
 3. Ιάκωβο Γεωργάνα
 4. Ιωάννη Εμίρη
 5. Δημήτριο Καραϊσκάκη
 6. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 8. Σωκράτη Λαζαρίδη
 9. Νικόλαο Μυλωνά, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Αλέξιο Πιλάβιο
 11. Πόλα Χατζησωτηρίου
 12. Διονύσιο Χριστόπουλο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 13. Νικόλαο Χρυσοχοϊδη
 • Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι όρισαν τους κ.κ. Νικόλαο Μυλωνά, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και Αδαμαντίνη Λάζαρη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
 • Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι παρείχαν την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική έγκριση συμβάσεων που έχουν ήδη καταρτισθεί με συνδεδεμένα μέρη.
 • Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
 • Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν το θέμα και αποφάσισαν τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, ως προτάθηκε προς το Σώμα και χορήγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη σχετική ή απαραίτητη για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ενέργεια, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του. Συγκεκριμένα, οι όροι του προγράμματος είναι οι εξής:
 1. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, με έναρξη την 20/5/2015, ημερομηνία εγκρίσεως του προγράμματος από την Γενική Συνέλευση.
 2. Το εύρος της τιμής αγοράς των μετοχών είναι από 1,50 ευρώ έως 7,00 ευρώ.
 3. Τουλάχιστον το 95% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι ποσοστό έως 9,5% των υφισταμένων μετοχών) θα ακυρωθεί. Το υπόλοιπο μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό.
 • Στο δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 43.796.937,21 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,67 ευρώ και την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Η συζήτηση επί του κάτωθι θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 14ο:      Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 14ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε ΑΆ Επαναληπτική Συνέλευση στις 3/6/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 20/4/2015 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.athexgroup.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.


www.athexgroup.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

 • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα