ΧΑ: Aνακοινώσεις

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2004 18:34
UPD:18:41

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

30. 01. 2004

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 19/1/2001 απόφασης του Δ.Σ του ΧΑ, η Επιτροπή για την κατάταξη των νέων εταιριών στην λίστα κατηγοριοποίησης των προς εισαγωγή εταιριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την απόφαση 77 του Δ.Σ του ΧΑ συνεδρίασε την 30/1/2004. Η νέα λίστα όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τις νέες αιτήσεις εισαγωγής στο ΧΑ και τις επικαιροποιήσεις των ήδη κατατεθέντων αιτήσεων, θα εμφανιστεί την 30/1/2004 στο site του Χρηματιστηρίου. Από την εξέταση της λίστας των 'υπό εισαγωγή' εταιριών, καθώς και των αιτήσεων των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση των στοιχείων φακέλου τους, προκύπτουν τα εξής: α) έχουν μεταφερθεί στο στάδιο επεξεργασίας και έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση των αιτήσεων 88 εταιριών που έχουν αιτηθεί την εισαγωγή τους σε μία από τις 3 αγορές του ΧΑ (Κύρια, Παράλληλη, ΝΕΧΑ). Σημειώνεται, ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε η μεταφορά στο στάδιο επεξεργασίας και των 6 εταιριών που είχαν επικαιροποιήσει τους φακέλους τους, είχαν δηλαδή προσκομίσει και λογιστική κατάσταση 9μήνου 2003. β) οι αιτήσεις των 6 επενδυτικών εταιριών που έχουν καταθέσει αίτηση εισαγωγής στο ΧΑ, έχουν μεταφερθεί στο στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται η προσκόμιση των πρόσθετων πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να προχωρήσει η εξέτασή τους από το Δ.Σ του Χ.Α. γ) οι αιτήσεις και των 17 εταιριών που έχουν αιτηθεί την εισαγωγή τους στη ΝΕΧΑ έχουν μεταφερθεί στo στάδιο επεξεργασίας. δ) από τις 191 εταιρίες που παραμένουν στην λίστα των 'υπό εισαγωγή' εταιριών, καμία εταιρία δεν έχει ενσωματώσει στο φάκελό της πρόσφατα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της λογιστικής κατάστασης 9μήνου 2003, με αποτέλεσμα ο φάκελος τους να μη θεωρείται "επικαιροποιημένος" σύμφωνα με την απόφαση 77. Σημειώνεται ότι από 1.1.2004 -29.2.2004 το Ενημερωτικό Δελτίο θεωρείται επικαιροποιημένο, εφόσον περιλαμβάνει τις λογιστικές καταστάσεις 9 μήνου του 2003.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

30. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την 292η/30.1.2004 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ενέκρινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3152/2003 την καταλληλότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.", όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Η έγκριση αυτή παρέχεται στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία με βάση το νόμο ασκεί πλέον εποπτεία σε κάθε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.

30. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Η εταιρία PC SYSTEMS, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής, έργο προϋπολογισθείσας δαπάνης 1,7 εκατ. Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Εκπαίδευσης για την Επέκταση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης των Υποψηφίων Οδηγών. Ο εξοπλισμός πληροφορικής που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθούν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σε όλα τα εξεταστικά κέντρα (75) σε πανελλαδική κλίμακα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του τρόπου εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και τον καθορισμό αδιάβλητων Ευρωπαϊκών προτύπων. Η υλοποίηση θα αρχίσει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η PC SYSTEMS αποτελεί τη βασική μονάδα του Ομίλου Πουλιάδη στο χώρο του Systems Integration. Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρίας εστιάζονται στο σχεδιασμό, διάθεση, υποστήριξη, εκπαίδευση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, στην παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, στην ολοκλήρωση συστημάτων και στην παραγωγή επιχειρηματικού λογισμικού."

ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.

30. 01. 2004

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της ότι με την από 29/01/2004 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να προβεί σε εκποίηση 1.167 (χιλίων εκατόν εξήντα επτά) μετοχών που αντιστοιχούν στα Κλασματικά Δικαιώματα που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Ν.Ι. ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ" (απόφ. Γεν. Συνέλευσης 14/01/2000) και την διανομή δωρεάν μετοχών (1ν/20π), προκειμένου να διατεθεί το προϊόν της εκποίησης στους Μετόχους - Δικαιούχους. Η συναλλαγή πώλησης θα εκτελεστεί μέσω του Χ.Α. κατά το χρονικό διάστημα 03/02/2004 έως 05/02/2004 από την PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ και το προϊόν της εκποίησης θα αποδοθεί στους δικαιούχους, που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών την 05/07/2000, με δίγραμμες επιταγές που θα αποσταλούν την 01/03/2004.

LOGICDIS Α.Ε.

30. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία LOGICDIS ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Το LogicDIS Solution ERP ενισχύει το ηγετικό μερίδιο αγοράς στα Πληροφοριακά Συστήματα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems) για μεγάλες επιχειρήσεις χάρη στη συστηματική ανάπτυξη του πελατολογίου με σημαντικές εταιρείες όπως ενδεικτικά τη Λαϊκή Ζωής, την ING, τη ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ, την PPG HELLAS, τη ΒΙΑΜΑΡ-SKODA, την BINGO και τη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΤΡΟΦΙΝΚΟ. Η διαρκής προσθήκη νέων πελατών στη μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση ERP συστημάτων της ελληνικής αγοράς που αριθμεί περισσότερες από 110 πολυεθνικές και 350 ελληνικές εταιρείες, αποδεικνύει στην πράξη ότι η LogicDIS κατέχει δικαιωματικά την πρώτη θέση της αγοράς των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για μεγάλες επιχειρήσεις. Η αποδεδειγμένη εμπειρία, η τεχνογνωσία και η ικανότητα της LogicDIS να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα ERP προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης σε συνδυασμό με την τεχνολογική και τη λειτουργική υπεροχή έχουν καθιερώσει το LogicDIS Solution ERP ως την κυρίαρχη επιλογή των μεγάλων επιχειρήσεων που επιβραβεύουν την LogicDIS με την προτίμηση και την πιστότητά τους. Ο μεγάλος αριθμός, η ποιότητα και το μέγεθος των επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν επιλέξει το LogicDIS Solution ERP (EFG Eurobank Ergasias, Hellas On-Line, LEO Pharmaceuticals, Scandinavian Tobacco, BACARDI Hellas, FULGOR, GLAXO SMITHKLINE, ΔΕΛΤΑ, MICROSOFT HELLAS, JUMBO, PEPSICO-ΗΒΗ, PHILIP MORRIS HELLAS, SATO, ΑΓΝΟ, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, NEOSET, TEXACO, ΣΕΚΑΠ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ., HELLAS CAN, FRIESLAND HELLAS, MIELE κ.α.), καθώς και οι νέες επιτυχίες, επιβεβαιώνουν ότι η LogicDIS θα διαμορφώσει τις εξελίξεις και το 2004 γιατί γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη εταιρεία την αγορά των ERP συστημάτων."

ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

30. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Αύξηση 332% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στη χρήση 2003. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5.938 χιλ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1.374 χιλ. ευρώ στη χρήση 2002. Τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων το 2003 ανήλθαν σε 5.778 χιλ. ευρώ έναντι 759 χιλ. ευρώ το 2002 και οι πρόσοδοι του χαρτοφυλακίου το 2003 σε 2.890 χιλ. ευρώ από 2.991 χιλ. ευρώ το 2002. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2003 ανερχόταν σε 111.742 χιλ. ευρώ και η συνολική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της σε 15.525 χιλ. ευρώ. Στις 31.12.2003 η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν με discount 14% (εσωτερική αξία μετοχής 3,47 ευρώ έναντι χρηματιστηριακής αξίας 2,98 ευρώ). Από την αρχή του έτους μέχρι την 31.12.2003, η εσωτερική αξία της μετοχής σημείωσε αύξηση 23,8% ενώ κατά την ίδια περίοδο η αύξηση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α ανήλθε σε 29,5%. Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας στις 31.12.2003 ήταν τοποθετημένο κατά 93,3% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α, κατά 4,4% σε μη εισηγμένες μετοχές, κατά 1,0% σε μετοχές εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια, κατά 0,5% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, κατά 0,3% σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και το υπόλοιπο 0,5% σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι δέκα κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8,7%, EFG EUROBANK ERGASIAS 7,7%, ΟΤΕ 7,5%, ALPHA BANK 6,9%, ΔΕΗ 6,3%, COCA-COLA (ΗLΒ) 5,7%, ΟΠΑΠ 5,6%, COSMOTE 5,2%, FOLLIE 4,7%, και ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 2,9%."

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

30. 01. 2004

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής των διυλιστηρίων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ λόγω εργασιών περιοδικής συντήρησης των μονάδων, η εταιρία διευκρινίζει τα ακόλουθα: 1. Προφανώς, όπως συμβαίνει σε όλα τα διυλιστήρια διεθνώς, υπάρχουν περίοδοι αναγκαστικών διακοπών λειτουργίας των μονάδων για λόγους ελέγχου και συντήρησης. 2. Οι διακοπές αυτές είναι από καιρό προγραμματισμένες ώστε να υπάρχει πρόνοια για την απρόσκοπτη και συνεχή εμπορική λειτουργία του Ομίλου με πλήρη κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεών του τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 3. Επομένως ενδεχόμενο περικοπής των εξαγωγών του Ομίλου ή μείωσης άλλων συμβατικών υποχρεώσεων δεν υφίσταται όπως δεν έχει συμβεί ποτέ και στο παρελθόν. 4. Συνεπώς δεν αναμένεται ότι το γεγονός αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία του Ομίλου.

ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

30. 01. 2004

Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει την ίδρυση δύο νέων θυγατρικών εταιρειών. Πρόκειται για: Α) την NEOCHIMIKI BEOGRAD ADE, (100% θυγατρική της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ) με έδρα της το Βελιγράδι και σκοπό την εμπορία όλων των χημικών προϊόντων που εμπορεύεται ο όμιλος. Στόχος της νεοσυσταθείσας θυγατρικής είναι να κατακτήσει την πρώτη θέση στην διανομή και εμπορεία προϊόντων της χημικής βιομηχανίας στην αναπτυσσόμενη αγορά της Σερβίας η οποία παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες επιχειρηματικής δράσης και συνεργασίας. Η δραστηριοποίηση της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας στην αγορά της Σερβίας θα γίνει τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο και με εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων. που έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στην συγκεκριμένη αγορά. Β) την ΚΕΜΠΟΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με σκοπό την εμπορία πετροχημικών προϊόντων καθώς επίσης μηχανολογικών και τεχνολογικών πλαστικών και στόχο την δυναμικότερη διείσδυση σε αυτόν τον κλάδο. Η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ συμμετέχει με ποσοστό 99.9%. Επίσης η εταιρεία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει την αλλαγή επωνυμίας σε δύο θυγατρικές της. Πρόκειται για: Α) την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΕ η οποία μετονομάζεται σε ΚΕΜΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΒΕΕ και σκοπό την κάλυψη αναγκών σε πρώτες ύλες του κλάδου χρωμάτων-βερνικιών. Β) την εταιρεία ΛΑΚ ΑΒΕΕ η οποία μετονομάζεται σε ΛΑΜΔΑ ΠΟΛΥΜΕΡΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΒΕΕ με σκοπό την εμπορία πολυμερών για τον κλάδο συσκευασίας, σωληνών, οικιακών ειδών και αγροτικών χρήσεων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία προσφάτως απέκτησε έκταση 35.000 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων του νόμου Βοιωτίας για την δημιουργία σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων και παραγωγικής μονάδας χημικών προϊόντων.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

30. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Κέρδη 14,6 εκατ. Euro πραγματοποίησε το 2003 η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE από 9,0 εκατ. Euro το 2002 που συνεπάγεται αύξηση 61,8%. Σε 181,9 εκατ. Euro έφθασαν οι πωλήσεις της εταιρείας από 145,5 εκατ. Euro το 2002 σημειώνοντας αύξηση 25%. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 19,2 εκατ. Euro από 13,7 εκατ. Euro το 2002 εμφανίζοντας αύξηση 40%. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στη σημαντική αύξηση μεριδίου αγοράς πρέπει να επισημανθεί η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων η οποία έφθασε το 28,13% το 2003 από 21,77% το 2002. Με το μοντέλο του πολυκαναλικού συστήματος η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. επιτυγχάνει να συνδυάζει συστηματικά το προφίλ της εταιρείας υψηλής ανάπτυξης (αύξηση πωλήσεων 20 φορές σε 8 χρόνια 2003/1995) με την ηγετική θέση στις άμεσες πωλήσεις Η/Υ και των ειδών γραφείου, ταυτόχρονα με τον μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Όσον αφορά την μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα στην Γενική Συνέλευση 0,21 Ευρώ ανά μετοχή, από 0,14 Ευρώ το 2002."

ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

30. 01. 2004

Ανακοίνωση

Η Εταιρία Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή ΑΕ, γνωστοποιεί ότι ήρθε σε συμφωνία με την εταιρία FLANMARE SHIPPING S.A., για την πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ BLUE SKY. Το πλοίο θα παραδοθεί εντός του Μαρτίου 2004. Η πώληση του ανωτέρω πλοίου εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ομίλου για ανανέωση του στόλου του.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

30. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Η Εμπορική Τράπεζα υιοθετεί περιβαλλοντική πολιτική με την οποία στοχεύει να βελτιώσει την εταιρική οικολογική της αποδοτικότητα, να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα όρια που η χρηματοπιστωτική λειτουργία της το επιτρέπει, και να αξιοποιήσει τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Εμπορική Τράπεζα ορίζει τις αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική της και δεσμεύεται με τα παρακάτω μέτρα για την υλοποίηση των στόχων της. 1. Έλεγχο της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προκαλεί η επιχειρηματική της λειτουργία. 2. Υπολογισμό και δημοσιοποίηση των δεικτών της εταιρικής οικο-αποδοτικότητας. 3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στον έλεγχο της εταιρικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, χαρτιού και νερού. 4. Ανακύκλωση του εταιρικού παλαιόχαρτου, των υλικών συσκευασίας, των πλαστικών απορριμμάτων καθώς και του απαξιωμένου τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 5. Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στις κτιριακές κατασκευές της Τράπεζας. 6. Επέκταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με περιβαλλοντικά κριτήρια και διενέργεια περιοδικών περιβαλλοντικών ελέγχων. 7.Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης της Αειφόρου Ανάπτυξης στο Σύστημα Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας. 8. Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων σε προσφερόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 9. Ενθάρρυνση των περιβαλλοντικών επενδύσεων. 10. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, ως μέρος της τρέχουσας διαδικασίας αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων. 11. Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στο διαχειριστικό Σύστημα Προμηθειών. 12. Δημοσιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για την περιβαλλοντική διαχείριση. 13. Σύναψη "εθελοντικών περιβαλλοντικών συμφωνιών" με φορείς που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την πρόληψη πιθανής υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 14. Συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 15. Προσαρμογή στις απαιτήσεις προτύπων Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η Εμπορική Τράπεζα είναι ιδρυτικό μέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας UNEP Financial Institutions Initiative για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, μέλος του GLOBAL COMPACT, και μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη."

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

30. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Ο κ. Οντόνι Ροδόλφος, Δ/νων Σύμβουλος και Μέτοχος άνω του 20% της εταιρίας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. σε συνέχεια των από 05/01/2004 και 08/01/2004 γνωστοποίησεών του για διενέργεια συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την από 30/01/2004 επιστολή του προς το Χ.Α., γνωστοποιεί ότι στα Μέλη του Χ.Α. μέσω των οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές όπου γνωστοποίησε με τις ανωτέρω επιστολές, ήτοι ΓΕΝΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε., ARTION ΑΧΕΠΕΥ και AXON A.E., θα προστεθεί και η ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

30. 01. 2004

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Α/ Ο κ. Παπαζηλάκης Πασχάλης με επιστολή του προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Σε συνέχεια της από 5/1/2004 επιστολής μου προς το Χ.Α. με την οποία γνωστοποίησα σύμφωνα με το άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή μου για πώληση έως 583.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ κατά το χρονικό διάστημα από 7/1/2004 έως 31/1/2004 και επειδή οι πραγματοποιηθείσες εν τω μεταξύ συναλλαγές μου αποκλίνουν ουσιωδώς από τις ως άνω ανακοινωθείσες, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Λόγω μεταβολής των προθέσεών μου, σε ουδεμία άλλη συναλλαγή προτίθεμαι να προβώ εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος πέραν της ήδη πραγματοποιηθείσας την 26.1.2004 και την 27.1.2004 πώλησης συνολικά 6.210 μετοχών"

Β/ Ο κ. Παπαζηλάκης Αθανάσιος με επιστολή του προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Σε συνέχεια της από 5/1/2004 επιστολής μου προς το Χ.Α. με την οποία γνωστοποίησα σύμφωνα με το άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή μου για πώληση έως 583.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ κατά το χρονικό διάστημα από 7/1/2004 έως 31/1/2004 και επειδή οι πραγματοποιηθείσες εν τω μεταξύ συναλλαγές μου αποκλίνουν ουσιωδώς από τις ως άνω ανακοινωθείσες, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Λόγω μεταβολής των προθέσεών μου, σε ουδεμία άλλη συναλλαγή προτίθεμαι να προβώ εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος πέραν της ήδη πραγματοποιηθείσας την 26.1.2004 και την 27.1.2004 πώλησης συνολικά 6.680 μετοχών"

COCA-COLA Ε.Ε.Ε.Α.Ε.

30. 01. 2004

Ανακοίνωση

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και η θυγατρική της Coca-Cola HBC Finance B.V. (από κοινού Coca-Cola Tρία Έψιλον), ανακοινώνουν ότι παρατείνουν έως την 17:00μ.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2004 - με την επιφύλαξη τυχόν νέας παρατάσεως - τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους για την ανταλλαγή των Ομολογιών επιτοκίου 5,125% και λήξεως 2013, καθώς και των Ομολογιών επιτοκίου 5,500% και λήξεως 2015, οι οποίες εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο 2003 από την Coca-Cola HBC Finance B.V. με την πλήρη, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ. Οι ανωτέρω Ομολογίες έχουν εκδοθεί κυρίως στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Κανόνα (Rule) 144A του χρηματιστηριακού νόμου Securities Act 1933 και εκτός Η.Π.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό (Regulation) S του χρηματιστηριακού νόμου Securities Act 1933. Η προσφορά ισχύει για την ανταλλαγή των ανωτέρω Ομολογιών με ισάριθμες νέες ομολογίες (εγγεγραμμένες σύμφωνα με την Securities Act 1993), και ειδικότερα Ομολογίες επιτοκίου 5,125% και λήξεως 2013, καθώς και Ομολογίες επιτοκίου 5,500% και λήξεως 2015, οι οποίες θα εκδοθούν από την Coca-Cola HBC Finance B.V. και για τις οποίες θα εγγυηθεί η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. πλήρως, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα. Η ισχύς της προσφοράς ανταλλαγής έληγε αρχικά την 29η Ιανουαρίου 2004. Οι λοιποί όροι της προσφοράς ανταλλαγής παραμένουν αμετάβλητοι. Η Coca-Cola Tρία Έψιλον παρατείνει την ισχύ της προσφοράς ανταλλαγής, καθώς οι υφιστάμενες Ομολογίες επιτοκίου 5,125% και λήξεως 2013 και οι Ομολογίες επιτοκίου 5,500% και λήξεως 2015 δεν έχουν ακόμη ανταλλαγεί στο σύνολό τους. Η Coca-Cola Tρία Έψιλον δεν προτίθεται επί του παρόντος να παρατείνει την προθεσμία ανταλλαγής πέραν της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2004. Η Coca-Cola Tρία Έψιλον θα αποδεχθεί προς ανταλλαγή όλες τις πρωτότυπες Ομολογίες, οι οποίες θα έχουν παρουσιασθεί δεόντως και δεν θα έχουν αναληφθεί έως την 17:00 μ.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2004 (στο εξής η "Ημερομηνία Λήξεως"), με την επιφύλαξη τυχόν νέας παρατάσεως. Ομολογίες οι οποίες έχουν ήδη παρουσιασθεί, δύναται να αναληφθούν οποτεδήποτε πριν από την 17:00 μ.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) κατά την Ημερομηνία Λήξεως. Οι όροι της προσφοράς ανταλλαγής και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την Coca-Cola Tρία Έψιλον περιλαμβάνονται στο από 19 Δεκεμβρίου 2003 ενημερωτικό σημείωμα. Αντίγραφα του ενημερωτικού σημειώματος και της σχετικής διαβιβαστικής επιστολής διατίθενται από την τράπεζα The Bank of New York, η οποία ενεργεί ως οργανωτής της προσφοράς ανταλλαγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την The Bank of New York είναι τα ακόλουθα: The Bank of New York, Corporate Trust Administration, One Canada Square, London E14 5AL, Ηνωμένο Βασίλειο, Τηλ.: (44) 20 7964 6402, Φαξ: (44) 20 7964 3699. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε 26 χώρες με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:EEEK), του Λονδίνου (LSE:CCB) και της Αυστραλίας (ASX:CHB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH).

ΛΑΝ - ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.

30. 01. 2004

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Α/ Η εταιρία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια: 1. της από 5/1/04 προαναγγελίας εκχώρησης και απόκτησης 400.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. για το χρονικό διάστημα από 07/01/04 έως 30/01/04, η οποία δημοσιεύθηκε στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της 5ης Ιανουαρίου 2004 και 2. της από 16/01/04 προαναγγελίας εκχώρησης και απόκτησης επιπλέον 400.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. για το χρονικό διάστημα από 19/01/04 έως 30/01/04, η οποία δημοσιεύθηκε στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της 16ης Ιανουαρίου 2004 σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία μας, πραγματοποίησε τις κάτωθι συναλλαγές το χρονικό διάστημα από 07/01/04 έως 30/01/04: Τεμάχια απόκτησης: 387.380. Τεμάχια εκχώρησης: 532.620."

Β/ Η εταιρία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια: 1. της από 5/1/04 προαναγγελίας εκχώρησης και απόκτησης 150.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. για το χρονικό διάστημα από 07/01/04 έως 30/01/04, η οποία δημοσιεύθηκε στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της 5ης Ιανουαρίου 2004 και 2. της από 16/01/04 προαναγγελίας εκχώρησης και απόκτησης επιπλέον 150.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. για το χρονικό διάστημα από 19/01/04 έως 30/01/04, η οποία δημοσιεύθηκε στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της 16ης Ιανουαρίου 2004 σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία μας, πραγματοποίησε τις κάτωθι συναλλαγές το χρονικό διάστημα από 07/01/04 έως 30/01/04: Τεμάχια απόκτησης: 259.660. Τεμάχια εκχώρησης: 267.970."

Γ/ Η εταιρία ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: "Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια: 1. της από 5/1/04 προαναγγελίας εκχώρησης και απόκτησης 60.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. για το χρονικό διάστημα από 07/01/04 έως 30/01/04, η οποία δημοσιεύθηκε στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της 5ης Ιανουαρίου 2004 και 2. της από 16/01/04 προαναγγελίας εκχώρησης και απόκτησης επιπλέον 60.000 τεμαχίων στη μετοχή ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. για το χρονικό διάστημα από 19/01/04 έως 30/01/04, η οποία δημοσιεύθηκε στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της 16ης Ιανουαρίου 2004 σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία μας, πραγματοποίησε τις κάτωθι συναλλαγές το χρονικό διάστημα από 07/01/04 έως 30/01/04: Τεμάχια απόκτησης: 119.250. Τεμάχια εκχώρησης: 106.620."

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

30. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΕΚΤΕΡ ΑΕ ότι, σε κοινοπραξία με τις εταιρίες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, υπέγραψε στις 12/01/2004 τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Εκσυγχρονισμός Μουσείου Θεσσαλονίκής. Εργολαβία 3: Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης". Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού / Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 16.047.105,01 ευρώ και η προθεσμία για την κατασκευή του, ορίζεται σε επτακόσιες (700) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

30. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΕΚΤΕΡ ΑΕ ότι, υπέγραψε στις 29/01/2004, σύμβαση με την Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ για την κατασκευή του έργου "Παιδικές κατασκηνώσεις Πάρνηθας, Ανακατασκευή κτιρίων κοινοτήτων και ιατρείου". Κύριος του έργου είναι η Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 3.541.789,10 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου ορίζεται η 30η Ιουνίου 2004.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

30. 01. 2004

Δελτίο Τύπου

Ο Ομιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, σε απάντηση σχετικών με τις χρονομεριστικές μισθώσεις του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ αναφορών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λόγω της συνεχιζόμενης προσπάθειας κατασυκοφάντησης και δυσφήμισης των εταιρειών του, προς αποκατάσταση της αλήθειας, ανακοινώνει τα ακόλουθα: 1. Με πρόσφατες αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, δικαιώθηκαν οι ενέργειές μας αναφορικά με το εν λόγω θέμα και προπαντός δικαιώθηκε η νομοθετική ρύθμιση του 1997 που επιτρέπει την αποβολή των χρονομισθωτών, με σκοπό την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων και τη συνέχιση της λειτουργίας τους, απαλλαγμένων από κάθε βάρος ή χρέος. 2. Ο Ομιλος για να αποκτήσει το συγκρότημα κατέβαλε το ποσόν των 33 δισεκατομμυρίων δραχμών, από μέρος των οποίων θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι χρονομισθωτές που έχουν προκαταβάλει στην προηγούμενη επιχείρηση τα μισθώματα, όπως και οποιοσδήποτε άλλος πιστωτής. 3. Κατά συνέπεια η αποβολή των χρονομισθωτών είναι απόλυτα σύννομη και επιβεβλημένη για την εξυγίανση της επιχείρησης.

ΔΕΗ Α.Ε.

30. 01. 2004

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Η ΔΕΗ ΑΕ, με αφορμή δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο αναφορικά με το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα ακόλουθα: "1. Το ΥΗΕ Ιλαρίωνα το οποίο κατασκευάζεται ανάντη τριών (3) Υδροηλεκτρικών Σταθμών στον ποταμό Αλιάκμονα, είναι Έργο εξαιρετικής σημασίας για την Εθνική Οικονομία και την Επιχείρησή μας, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην ύδρευση της πόλης της Θεσσαλονίκης, στην άρδευση μεγάλων εκτάσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα. 2. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ επιδίωξε να λάβει για λογαριασμό της άδεια παραγωγής για το υπόψη Έργο, η οποία όμως δεν της δόθηκε ως αντικείμενη στην ισχύουσα νομοθεσία. 3. Το Φεβρουάριο 2002 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού του ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Στη σχετική διακήρυξη ρητά αναφερόταν ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείτο εμπειρία κατασκευής αναλόγου έργου, δεδομένων και των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου (σεισμογενής περιοχή, μέγεθος φράγματος κ.α.). Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ δεν διέθετε την απαιτούμενη εμπειρία και ως εκ τούτου αποκλείστηκε. Στο διαγωνισμό τελικώς συμμετείχαν μόνες τους ή σε κοινοπραξίες δέκα από τις μεγαλύτερες εταιρείες (8 Ελληνικές και 2 από την Ευρωπαϊκή Ένωση) οι οποίες διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία (ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Κοινοπραξία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε., Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ - ΜΕΤΩΝ, IMPREGILO S.p.A., Κοινοπραξία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - FCC CONSTRUCΤION S.A.). Μειοδότρια αναδείχθηκε η Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ-ΜΕΤΩΝ και το έργο κατακυρώθηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με συνολικό τίμημα 101.643.262 Euro επί προϋπολογισμού Υπηρεσίας 125.500.000 Euro, δηλαδή με έκπτωση 20%. Η σχετική Σύμβαση υπεγράφη την 1.7.2003, έκτοτε το Έργο εκτελείται και σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος των εργασιών κατασκευής. 4. Με αφορμή καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Έργο του Ιλαρίωνα - το περιεχόμενο της οποίας δεν γνωρίζουμε - και στα πλαίσια της προβλεπόμενης για αυτές τις περιπτώσεις διαδικασίας, διαμείφθηκε εκτενής αλληλογραφία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία προκύπτει ότι οι αιτιάσεις της Επιτροπής εστιάζονται σε τρία (3) σημεία, τα οποία ουδεμία απολύτως σχέση έχουν με τον λόγο για τον οποίο αποκλείσθηκε η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ από τη διαδικασία του υπόψη διαγωνισμού. Τελικώς η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται να προτείνει στην Επιτροπή να θέσει την υπόθεση αυτή στο αρχείο, επειδή, μετά την παράθεση σχετικής τεχνικής και νομικής επιχειρηματολογίας και τις αμοιβαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις, δεν υφίσταται πλέον αντιδικία μεταξύ της Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Παρά ταύτα, διαπιστώσαμε μετά λύπης μας ότι η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ προέβη σε ανακοίνωση στο Χ. Α. η οποία περιέχει ανακριβή στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΔΕΗ Α.Ε. επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της και ειδικότερα αυτού να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε περιουσιακής ή μη ζημίας της που υπέστη ή θα υποστεί στο μέλλον από τη διαστρέβλωση των γεγονότων που δυσφημιστικά επιχειρείται σε βάρος της."

ΟΛΠ Α.Ε.

30. 01. 2004

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι, σύμφωνα με την 29/7-7-2003 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε κατά τη διάθεση των μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε, κυριότητάς του, εν όψει εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α, κίνητρο διακράτησης προς κάθε ιδιώτη (μη θεσμικό, κατά τις κείμενες διατάξεις περί βιβλίου προσφορών) επενδυτή, που θα αποκτήσει μετοχές κατά τη δημόσια εγγραφή. Το κίνητρο συνίσταται στην παροχή μίας (1) δωρεάν μετοχής για κάθε δέκα (10) μετοχές που διακρατεί καθένας από τους κατά τα ανωτέρω δικαιούχους για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της μεταβίβασης των μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και μέχρι συνολικού αριθμού διακοσίων (200) δωρεάν μετοχών ανά ιδιώτη επενδυτή. Εν όψει των ανωτέρω, δικαιούχοι του κινήτρου θα είναι οι ιδιώτες (μη θεσμικοί) επενδυτές, που απέκτησαν μετοχές κατά τη Δημόσια Εγγραφή, για τον αριθμό των μετοχών που διακράτησαν αδιαλείπτως μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2004. Οι δικαιούχοι θα λάβουν δωρεάν μία (1) μετοχή ανά δέκα (10) διακρατηθείσες, με ανώτατο όριο τις διακόσιες (200 μετοχές) ανά μέτοχο. Η ημερομηνία πίστωσης των δωρεάν μετοχών στις μερίδες που τηρούν οι δικαιούχοι Επενδυτές στο Σ.Α.Τ, θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας.

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

30. 01. 2004

Προαναγγελία Συναλλαγών

Η εταιρία Vodafone Group Plc, με την από 30/1/2004 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., την κάτωθι προαναγγελία συναλλαγών: Στοιχεία υπόχρεου: VODAFONE GROUP Plc. Στοιχεία εταιρίας: VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ. Κατηγορία μετοχών: Κοινές Ονομαστικές Μετοχές. Απόκτηση / εκχώρηση δικαιωμάτων: Απόκτηση Δικαιωμάτων. Ποσοστό υφιστάμενης συμμετοχής υπόχρεου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας: ¶μεσα και έμμεσα 98,228%. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: Μέχρι 9.629.785 τεμάχια, % του συνόλου των μετοχών: 1,772%. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 03/02/2004 έως 16/02/2004. Μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ. Παρατηρήσεις / Διευκρινίσεις: Η Vodafone Group Plc προτίθεται να αγοράσει μέχρι 9.629.785 κοινές ονομαστικές μετοχές της Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ΑΕ μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών στην τιμή των 6,18 Ευρώ ανά μετοχή.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

30. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί ότι επαύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρία Marathon Banking Corporation από 63,38% σε 78,27%. Η αύξηση της συμμετοχής έγινε με την διάθεση ποσού 31.317.300 USD στα πλαίσια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Marathon Banking Corporation για την εξαγορά του 100% της Interbank N.Y.

ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

30. 01. 2004

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, η εταιρία γνωστοποιεί ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως ακολούθως: Νικόλαος Αμπαζής, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος. Νικόλαος Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Αναστάσιος Σινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος. Σοφία Κομνά, Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Αθανάσιος Βλαχώνης, Εκτελεστικό Μέλος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΣΕΝΤΡ
  • ΕΚΤΕΡ
  • ΕΛΠΕ
  • ΕΒΡΟΦ
  • ΟΛΥΜΠ
  • ΠΛΑΙΣ
  • ΟΛΠ
  • ΔΕΗ
  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα