ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 18:00
UPD:23:53

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»


Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2013, την Πέμπτη 26.06.2014, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 3 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,57% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 13.364.241 μετοχών επί συνόλου 16.383.428 μετοχών.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μετέθεσε το θέμα «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου» από του θέματος αριθμού 6. σε θέματος αριθμού 11., δηλαδή κατέλαβε το θέμα αυτό τελευταία θέση στην Ημερησία Διάταξη.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων). Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2013, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων).

3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων).

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α’ τριμήνου 2014 στην εταιρία Ορκωτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2014 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ τριμήνου 2014 από την ίδια εταιρία.

5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως Τακτικός Ελεγκτής για το φορολογικό έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2014 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.»

6.   Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων).

7.   Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008.

Εκλέχθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008 αρμοδιότητες.

8.  Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στις κ.κ. Αναστασία Βαρβαρέσου, Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου και Σεσίλ Βαρβαρέσου να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.

9.  Συμψηφισμός μη διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών με ζημίες (άρθρο 72 Ν. 4172/2013)

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ο συμψηφισμός μη διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών με  φορολογικές ζημίες.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω θέματα

11.   Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν αιτήσεως μετόχου, αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και όρισε τη συνέχιση αυτής την 25.07.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης οπότε θα ληφθεί απόφαση για το προαναφερθέν θέμα της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης.

 Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΑΡΝΗ

Σχολιασμένα