Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013 13:07
UPD:23:53

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

Η ΕΥΔΑΠ, σε συνέχεια της από 27/12/2013 ανακοίνωσης των αποφάσεων της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξής της:

 


ΘΕΜΑ 1 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
:

 

Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθ. Δ6/2476 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3065/03.12.2013-Τεύχος Δεύτερο), όπως αυτή τελικά επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους, που αφορά στον προσδιορισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών αφενός μεν του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, από Έργα Υποδομής, Κατασκευές Έργων Ύδρευσης ΝΠΔΔ, Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας κ.λπ. μέχρι 30/06/2013, αφετέρου δε από μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 25/10/2004 μέχρι 30/06/2013, συνιστάμενες στο τίμημα του παρασχεθέντος από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ακατέργαστου νερού για το χρονικό αυτό διάστημα και απόσβεση λοιπών εκατέρωθεν αξιώσεων που πηγάζουν από την από 09/12/1999 μεταξύ τους σύμβαση καθώς και παραίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από κάθε άλλη σχετική αξίωση και ένδικο μέσο.

 

Εγκρίθηκαν ανεπιφύλακτα κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 78,36% επί του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου, τα προβλεπόμενα από την υπ’αριθ. Δ6/2476 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3065/03.12.2013-Τεύχος Δεύτερο), όπως αυτή τελικά επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους, ποσά, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα:

 

Α)        Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από Έργα Υποδομής, Κατασκευές Έργων Ύδρευσης Ν.Π.Δ.Δ., Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας κλπ. μέχρι 30/6/2013, ποσού 113.199.696,12 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ποσού 26.035.930,11 ευρώ πλέον ποσού 1.935.021,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και

 

Β)         Οι μη φορολογικές οφειλές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 25/10/2004 μέχρι 30/6/2013, που συνίστανται στο τίμημα του παρασχεθέντος από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. ακατέργαστου νερού για το χρονικό αυτό διάστημα και απόσβεση λοιπών εκατέρωθεν αξιώσεων που πηγάζουν από την 09/12/1999 μεταξύ τους σύμβαση,

 

και συνεπώς οι κ.κ. Μέτοχοι αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω, όπως προσδιορίζονται από την εν λόγω Κ.Υ.Α. και παραιτήθηκαν από κάθε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, κατά πλειοψηφία, όπως το άρθρο 45 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. Α ' 175/08.08.2013) ορίζει.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι

=

83.457.838

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου

=

78,36%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων

=

83.457.838

 

Αριθμός ψήφων υπέρ

=

80.484.328

Αριθμός ψήφων κατά

=

2.970.360

Αποχή

=

2.250

Λευκό

=

900

Παρών

=

-

 

 

 

ΘΕΜΑ 2 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα