ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2007 00:00
Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 06/06/2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 15 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.284.960 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων ήτοι το 88.08% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2006 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Θέμα 2ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών, ενέκριναν: α) από διάθεση κερδών της χρήσης 2006, 600 χιλ. Euro καθαρά ως Αμοιβές μελών Δ.Σ. β) τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.020.000 Euro, ήτοι 0,17 Euro ανά μετοχή, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τετάρτης 13/6/2007. Από την Πέμπτη 14/06/2007 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος), οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22/6/2007. Θέμα 3ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2006. Θέμα 4ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2006 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 312 χιλ. Euro προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 καθαρού ποσού έως 700. χιλ. Euro. Θέμα 5ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2007 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο ο κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. Θέμα 6ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών, εξέλεξαν νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/17-5-2002 Κεφάλαιο α' για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ, Εκτελεστικό μέλος. WALID ABDO, Εκτελεστικό μέλος. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ, Εκτελεστικό μέλος. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΛΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Θέμα 7ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών ενέκριναν (σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920) την σύναψη συμβάσεων σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. την μεταβίβαση δύο διαμερισμάτων επιφανείας 100,3 τ.μ και 73.90 αντίστοιχα, ιδιοκτησίας της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην οδό Λ. Κηφισίας 104 & Μ. Αλεξάνδρου έναντι συνολικού τιμήματος 270.000 Euro. Θέμα 8ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών ενέκριναν την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003) μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000.000 Euro με δυνατότητα μερικής κάλυψης αυτού και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού. Θέμα 9ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών ενέκριναν την εφαρμογή για μία 3ετία, προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε πρόσωπα που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία καθώς και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) έως ποσοστό 10% επί των υφισταμένων αριθμού των μετοχών, ήτοι 600.000 μετοχές με τιμή διάθεσης 3 Euro ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση των όρων του προγράμματος διάθεσης δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών. Θέμα 10ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. Θέμα 11ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.960 μετοχών ενέκριναν την τροποποίηση των άρθρων 16, 18, 19, 20, 21 του καταστατικού της εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΒΡΚ

Σχολιασμένα