Η ατζέντα των συμβουλίων Eurogroup - Ecofin

Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2007 14:06

Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Συμβούλια Eurogroup και Ecofin, που συνεδριάζουν στις 9-10/7/2007. Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη των Συμβουλίων.

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EUROGROUP

1. Πρόγραμμα Εργασίας του Eurogroup στο δεύτερο εξάμηνο του 2007.

Θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση των βασικών προτεραιοτήτων όσον αφορά στις εργασίες του Eurogroup το δεύτερο εξάμηνο του 2007.

2. Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Αυστρίας.

Θα συζητηθεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επικαιροποιημένο ΠΣΑ της Αυστρίας, εν όψει της απόφασης που θα λάβει το Συμβούλιο Ecofin στις 10 Ιουλίου.

3. Βελτίωση του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 13 Ιουνίου 2007 την ετήσια έκθεσή της για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ το 2007 και ειδικότερα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Με βάση αυτή την έκθεση, θα συζητηθούν προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ στην ευρωζώνη, εν όψει και της συζήτησης που θα γίνει την επόμενη ημέρα στο Συμβούλιο Ecofin.

4. Δημοσιονομικές Εξελίξεις: Ιρλανδία.

Θα συνεχισθεί η επισκόπηση των δημοσιονομικών πολιτικών στην Ιρλανδία για το 2007 και το 2008.

5. Ανταλλαγή Απόψεων με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Νικολά Σαρκοζί http://www.naftemporiki.gr/news/static/07/07/09/1355526.htm

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN

1.Παρουσίαση του Προγράμματος Εργασιών της Πορτογαλικής Προεδρίας

Η Πορτογαλική Προεδρία επιδιώκει, στα πλαίσια του Συμβουλίου ECOFIN, τους τρεις βασικούς στόχους που καθορίστηκαν από κοινού με την απελθούσα Γερμανική και την επόμενη Σλοβενική Προεδρία:

Εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής.

Βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών στην Ε.Ε.

Προώθηση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της φορολογίας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Πορτογαλική Προεδρία έχει ορίσει τις εξής προτεραιότητες για το 2ο εξάμηνο του 2007:

α. Προσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής προς την ανάπτυξη και τη σταθερότητα

- Ποιότητα των Δημοσίων Οικονομικών και Βιωσιμότητα των Δημοσίων Πολιτικών

- Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

- Διεύρυνση της ζώνης του ευρώ

- Εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

β. Βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Προώθηση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς

Φορολογία

- Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης

- Συνέχιση των διαβουλεύσεων για τον ΦΠΑ

- Συμβολή της φορολογικής πολιτικής στην προστασία του περιβάλλοντος

Ολοκλήρωση των Χρηματοπιστωτικών Αγορών

- Αναθεώρηση της ευρωπαϊκού καθεστώτος δεικτών φερεγγυότητας στον ασφαλιστικό τομέα

- Αναθεώρηση της διαδικασίας Lamfalussy

- Εμβάθυνση του πλαισίου χρηματοοικονομικής σταθερότητας

- Ολοκλήρωση της αγοράς στον τομέα της Εκκαθάρισης και του Διακανονισμού Αξιόγραφων

- Ολοκλήρωση της αγοράς στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

- Ανάπτυξη του κλάδου επιχειρηματικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου

- Διάλογος με διεθνείς εταίρους (κυρίως ΗΠΑ) επί θεσμικών θεμάτων

Kοινοτικός Προϋπολογισμός

2. Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

α) Εξέταση του υπερβολικού ελλείμματος της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία εντάχθηκε στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) το 2004. Στις 10 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 104(9) της Συνθήκης, να ζητήσει από την Ουγγαρία με τρίτη κατά σειρά σύσταση του, να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα το αργότερο έως το 2009.

β) Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Αυστρίας.

Η Αυστρία υπέβαλλε επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας στις 29 Μαρτίου 2007, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2006-2010. Το Πρόγραμμα προβλέπει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης από έλλειμμα ύψους 1.1% του ΑΕΠ το 2006 σε πλεόνασμα ύψους 0.4% του ΑΕΠ το 2007.

γ) Πρόγραμμα σύγκλισης της Τσεχίας - Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

Η Τσεχία υπέβαλλε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης στις 15 Μαρτίου 2007, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2006-2009. Το πρόγραμμα στοχεύει στην μείωση ελλείμματος στο 3.2% του ΑΕΠ έως το 2009.

3. Υιοθέτηση του Ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (21-22 Ιουνίου 2007) καλωσόρισε την πρόταση της Ε. Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος και η Μάλτα θα πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ την 1/1/2008. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και κατόπιν εγκρίσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (20/06/07) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών αναμένεται να υιοθετήσει δύο αποφάσεις που καθορίζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων με το ευρώ.

4. Δημόσια Οικονομικά στην ΟΝΕ

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) αποτελείται από ένα προληπτικό και ένα διορθωτικό σκέλος. Μια από τις βασικές επιδιώξεις της Ε. Επιτροπής και του Συμβουλίου κατά τη μεταρρύθμιση του ΣΣΑ, το 2005, ήταν η ενίσχυση της προληπτικής διάστασης του Συμφώνου και η αποτροπή της εμφάνισης υπερβολικών ελλειμμάτων με την κατάρτιση και εκτέλεση υγιών μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων δημοσιονομικής πολιτικής. Θα γίνει συζήτηση για την ενίσχυση του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ, με βάση τις προτάσεις που έκανε η Ε. Επιτροπή με την έκθεση της στις 13 Ιουνίου 2007.

5. Διοικητικό Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSB) συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εθνικούς φορείς καθορισμού λογιστικών προτύπων, ώστε να προωθείται η σύγκλισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο σχέδιο συμπερασμάτων που υποβλήθηκε από την Ε. Επιτροπή και την EFC για έγκριση από το αυριανό Συμβούλιο ECOFIN αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, σχετικά με τη διαφάνεια του τρόπου λειτουργίας του IASB, όπως αυτή καταγράφεται στην τελευταία σχετική έκθεση της Ε. Επιτροπής (Ιούνιος 2007). Ωστόσο, επισημαίνεται η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των δομών διακυβέρνησης τους, καθώς και για καλύτερη και πιο έγκαιρη πληροφόρηση των κρατών μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τρόπο λειτουργίας τους.

6. Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GALILEΟ)

Το σύστημα ραδιοπλοήγησης και προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφόρου (GALILEO) αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Στόχος του GALILEO είναι να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των μεταφορών στην Ευρώπη. Θα συζητηθεί το θέμα της χρηματοδότησης του προγράμματος GALILEO, ενώ ουσιαστική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της σχετικής έκθεσης εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης από την Επιτροπή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα