Συνολικά 2.684 μέτοχοι στο scrip dividend του ΟΠΑΠ

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 19:12
UPD:19:13
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Συνολικά 2.684 μέτοχοι επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 του ΟΠΑΠ από το οποίο προέκυψαν συνολικά 2.623.443 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά (ευρώ 787.032,90) και ανέρχεται πλέον σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (ευρώ 96.487.032,90), διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι μία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (321.623.443) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. 

Απο την 15η Ιουλίου 2019 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.623.443 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα