Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2006 17:54
UPD:18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο Macedonia Palace, Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για την διαχειριστική χρήση 01.01.-31.12.2005, καθώς επίσης και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή. 2. Υποβολή των ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.-31.12.2005 και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και ελέγχου των Ελεγκτών για την ίδια χρήση. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2006 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για το 2005 και προέγκριση αυτών για το 2006. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 7. Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων, από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, σε εφαρμογή της από 27.05.2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς από την εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χ.Α. 8. Λήψη αποφάσεως για αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χ.Α., βάσει του αρ. 16 παρ. 5 του ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει. 9. Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου. 10. Τροποποίηση των άρθρων 14, 18 και 24 του καταστατικού σχετικά με την έκδοση ομολογιακού δανείου. 11. Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι σχετικές δηλώσεις δεσμεύσεως των μετοχών όπως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας (Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη - Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κ. Αναγνωστόπουλος, τηλ. 2310 366-870) μέσα στην ίδια προθεσμία. Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων, στα γραφεία της Εταιρείας, Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη (χωρίς κόστος).

PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Μεταμόρφωση Αττικής, Ναυπλίου 10-14, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, από 1-1-2005 έως 31-12-2005, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 4. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2005 (1/1/2005-31/12/2005), και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος. 5. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. 6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ 3.281.064,70 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, από Ευρώ 1,63 σε Ευρώ 0,80 και συμψηφισμό αντιστοίχων ζημιών προηγουμένων χρήσεων (Αποτελέσματα εις νέον). 7. Μεταφορά Έδρας. 8. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 3 του καταστατικού και κωδικοποίησή του. 9. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του αρθ.23 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Έγκριση των ποσών για αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2005 και προέγκριση Αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2006. 11. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.600.000, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του από 26-6-2002 κοινοπρακτικού δανείου της Εταιρείας. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στο τμήμα μετόχων της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

31η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2005 έως 31.12.2005, οι οποίες έχουν συνταγεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Έγκριση διαθέσεως κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2005 έως 31.12.2005. 3. Εγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Ανακοίνωση καταλόγου κατ' άρθρο 16 §11 κ.ν.2190/1920, αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές, που κατέχουν και να παραλά-βουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΑΑ ΑΕ τις μετοχές, που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα ως άνω γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν, τέλος, δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αδριανή Ν.Δράμας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2006 έως 31/12/2006. 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2006. 6. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Βουλιαγμένης 516, του Δήμου Αλίμου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. και ελεγκτών. 2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της διανομής των κερδών της χρήσεως 2005. 3. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005. 4. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης 1/1- 31/12/2005. 5. Εκλογή ελεγκτών χρήσης 2006. 6. Έγκριση αναπροσαρμογής αμοιβής μέλους του Δ.Σ. 7. Λήψη απόφασης για την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της (μαζί με τις ήδη υπάρχουσες), με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους. 8. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως η δι αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο η μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο τμήμα των μετόχων της εταιρείας η στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εάν οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα όπως παραστούν για λογαριασμό και επ' ονόματι τους στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Βουλιαγμένης αριθμ.516 ?λιμος) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στην έδρα της Εταιρίας, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και στα επί της οδού Τατοΐου 112 γραφεία της (2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της (18ης) εταιρικής χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005, μετά από ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επ' αυτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση των καταβληθέντων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως, και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών κατά την διάρκεια επομένων χρήσεων. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Euro 334.800,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτου Ν. 2065/92 ποσού Euro 8.642,20 και αποθεματικού από καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Euro 326.157,80, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό Euro 0,01 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 6. Επικύρωση των αποφάσεων του απερχομένου Δ.Σ. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας (Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση Αττικής) τη προβλεπόμενη από το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών της ανώνυμης Εταιρίας "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης Εταιρίας του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσής τους κατά τη Συνέλευση.

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Ολύμπου 32, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2005 και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής, την ημερομηνία αποκοπής και το χρονικό διάστημα της καταβολής του μερίσματος. 2. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση του 2006. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (παρ. 2 του άρθρου 24 του K.Ν.2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005. 6. Αύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου της Εταιρίας: α) Με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, β) Με την έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον. 7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του K.N.2190/1920. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρία (Ολύμπου 32, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779713) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρία (Ολύμπου 32, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779713) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν έγκαιρα τις Βεβαιώσεις τους καθώς και, σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν οι ίδιοι, τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΤΗΛΑ

Σχολιασμένα