Προκαταβολή επιδόματος ανεργίας στους απασχολουμένους σε τουριστικές επιχειρήσεις

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2005 19:33

Μείωση της γραφειοκρατίας και χορήγηση προκαταβολής επιδόματος ανεργίας στους απασχολουμένους σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις, επέρχεται με βάση την υπ' αριθμόν 31206/9-8-05 υπουργική απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, με τη νέα υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται τα εξής:

1) Εφεξής όσοι προσκομίζουν καταγγελία ή λήξη σύμβασης εργασίας από ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για την επιδότησή τους λόγω ανεργίας στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχών του Ο.Α.Ε.Δ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 60 ημερών (αντί 6 ημερών που ίσχυε μέχρι πέρυσι) από τη λύση ή λήξη της σύμβασης εργασίας, το επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται από την επομένη ημέρα του εξαήμερου χρόνου αναμονής, ανεξάρτητα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους στην Υπηρεσία και όχι μετά από 2 μήνες αναδρομικά, ως ίσχυε.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος με ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης σύμβασης εργασίας την 15η Σεπτεμβρίου 2005 παρουσιάστηκε για εγγραφή στην Υπηρεσία την 30η Οκτωβρίου 2005. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησής του θα οριστεί η 22α Σεπτεμβρίου 2005.

Η ρύθμιση αυτή αναφέρεται αποκλειστικά στους απασχολούμενους σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις που θεωρούνται εποχικές, δηλαδή όσους από τους απασχολούμενους στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις δύναται να επιδοτηθούν με 100 ημέρες εργασίας στο δωδεκάμηνο πριν τη λύση της εργασιακής σχέσης ή δεκατετράμηνο πριν τη λύση της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένου του τελευταίου διμήνου (εποχιακοί μιας περιόδου - «σεζόν»).

2) Οι δικαιούχοι με την υποβολή της σχετικής με την επιδότησή τους αίτησης, θα δύνανται να λάβουν από την αρμόδια υπηρεσία παροχών «προκαταβολή» έναντι της τακτικής επιδότησής τους λόγω ανεργίας ύψους 2 βασικών μηνιαίων επιδομάτων, όπως αυτά ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της προκαταβολής. Για το έτος 2005 το ύψος του ποσού αυτού ανέρχεται στα 622,50 ευρώ.

Η προκαταβολή θα συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου με την καταβολή των αμέσως επομένων δύο μηνιαίων επιδομάτων ανεργίας, που θα δικαιούται ο άνεργος μετά την έκδοση της απόφασης για την επιδότησή του. Τυχόν διαφορά θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο μαζί με το τρίτο κατά σειρά μηνιαίο επίδομα ανεργίας, του οποίου η καταβολή δεν θα πρέπει να καθυστερεί πέραν της συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος που αφορά το 3ο μηνιαίο επίδομα ανεργίας.

Στις περιπτώσεις που κατά την έκδοση απόφασης επιδότησης διαπιστωθεί ότι για κάποιο λόγο ο ασφαλισμένος λανθασμένα ή από παραδρομή εισέπραξε την προκαταβολή, υποχρεούται να επιστρέψει εφάπαξ στον Οργανισμό το ποσό που εισέπραξε. Εάν κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την προκαταβολή προκύψει λόγος αναστολής του επιδόματος του ενδιαφερόμενου, από την οποία αναστολή δημιουργείται χρέος του ασφαλισμένου, αυτό θα συμψηφίζεται με την αμέσως επόμενη επιδότηση ανεργίας του οφειλέτη.

Δικαιούχοι χορήγησης προκαταβολής είναι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εχουν απασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά,

β) Εχει λυθεί ή λήξει η εργασιακή τους σχέση κατά το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

γ) Καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους για το επίδομα και τα απαραίτητα για την επιδότησή τους δικαιολογητικά (όπως το έγγραφο της καταγγελίας ή λήξης της εργασιακής σύμβασης, ασφαλιστικά βιβλιάρια, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.).

Επισημαίνεται ότι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί εποχιακά σε ξενοδοχειακές, επισιτιστικές ή τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά και η εργασιακή τους σχέση έχει καταγγελθεί ή λήξει σε χρόνο που δεν εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Νοεμβρίου, δεν δικαιούνται την προαναφερόμενη προκαταβολή. Τα πρόσωπα όμως αυτά θα λάβουν το επίδομα με ημερομηνία έναρξης την επόμενη ημέρα του εξαημέρου της αναμονής (δηλ. από την 7η ημέρα από την ημερομηνία απόλυσης) ανεξάρτητα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους, εφόσον βέβαια η αίτηση αυτή έχει υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 60 ημερών.

Αρμόδια για τη χορήγηση της προκαταβολής είναι η κατά τόπο αρμόδια για την τακτική επιδότηση του ανέργου υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Tο ποσό θα καταβάλλεται στον δικαιούχο με «εντολή πληρωμής» προς το συνεργαζόμενο με την υπηρεσία κατάστημα της τράπεζας. Κατά την παράδοση της «εντολής» στον δικαιούχο, ο ασφαλισμένος θα υποχρεούται να υπογράψει στην πίσω σελίδα του εγγράφου της αίτησης - δήλωσης του ανέργου ότι παρέλαβε την εν λόγω «εντολή».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα