Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014 10:25

Eurobank Properties: Κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2,7 εκατ. ευρώ, παρά την απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων ύψους 43 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η Eurobank Properties στη χρήση του 2013.

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2,7 εκατ. ευρώ, παρά την απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων ύψους 43 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η Eurobank Properties στη χρήση του 2013 έναντι ζημιών 28,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία προκύπτει, μεταξύ άλλων, πως τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 16% σε 7,3 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής μείωσης των καταθετικών επιτοκίων, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 29% σε 2,2 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αποπληρωμής μέρους των δανειακών υποχρεώσεων.

Οι ζημίες του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία περιορίστηκαν σε 43 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα των φόρων αυξήθηκαν κατά 23% στα 2,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αντιλογισμού φόρων της προηγούμενης χρήσης. Επιπλέον, η εξαγορά της Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε. στις 31.12.2013 συνέβαλε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά 12 εκατ. ευρώ.