Skip to main content

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση startups

The N Society

Του Βασίλη Σιέμου,
Οικονομολόγου και υπεύθυνου Γραφείου Επιχειρηματικού Επιταχυντή στο Κέντρο «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ

ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και την κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών και πραγματοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων, προβλέπει το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. Στο εν λόγω καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό και την εφοδιαστική αλυσίδα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του παρόντος καθεστώτος είναι υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία:

α) δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.),

β) δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και

γ) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θα εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις που αναμένονται.

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ποσό επένδυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 250.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, για επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων ενδεικτικών δαπανών:

* κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων,

* αγορά και εγκατάσταση (ή εναλλακτικά leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,

* μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

* συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης,

* μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για δύο έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης,

* μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια,

* δαπάνες εκκίνησης,

* δαπάνες καινοτομίας (προσωπικό, κτήρια, όργανα και εξοπλισμός, έρευνα επί συμβάσει, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες σκοπιμότητας, υλικά και αναλώσιμα),

* δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,

* αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,

* επαγγελματική κατάρτιση.

ΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου. Ειδικά το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου υλοποιείται μέσω ταμείου συμμετοχών και λαμβάνει τις εξής μορφές:

* ίδια κεφάλαια, ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,

* δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 35% έως 70%, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης, ενώ η ίδια συμμετοχή ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 25%.

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ στήριξης της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που προσφέρει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, σε συνδυασμό με το πλαίσιο για τη δημιουργία εταιρειών – τεχνοβλαστών (spinoffs) από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που διαμόρφωσε ο πρόσφατος ν. 4864/2021, μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη του δυναμικού οικοσυστήματος της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ενός οικοσυστήματος που δεν υπολείπεται ιδεών, αλλά «τεχνογνωσίας» για την εμπορική αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή, υποστηρίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ στην προστασία και αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας που παράγεται στα εργαστήρια και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων που βασίζονται σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.