Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 17:57

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 10η Ιουλίου 2020, ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 10η Ιουλίου 2020, ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου 40-44) εξέλεξε ομόφωνα νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη του Ιωάννη, ορκωτό ελεγκτή λογιστή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Λεβαντή. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2025.

 

Κατόπιν της εκλογής νέου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας, συγκροτήθηκε αυτό εκ νέου σε σώμα και έχει ως εξής:

  • Βασίλειος  Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
  • Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
  • Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
  • Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
  • Αθανάσιος Σκαμαγκούλης του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)
  • Ιωάννης Κιζλαρίδης του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και
  • Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/07/2025, σύμφωνα με την 12/7/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 30/9/2025.

Πεύκη Αττικής, 10 Ιουλίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ