ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015 14:42
UPD:23:53

 

                                                                            

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 05/06/2015 εκπροσωπήθηκε το  71,59%  του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.796.428  μετοχές και 4.796.428  ψήφους.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες   οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.

2. Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, o πίνακας διανομής κερδών και ως εκ τούτου διανέμεται  μέρισμα από κέρδη χρήσης 2014 ποσό 201.000 ευρώ ή 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί φόρος 10%.  
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 26/06/2015. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 29/06/2015. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 03/07/2015.

Επίσης από τα κέρδη της χρήσης 2014 εγκρίθηκε καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. ποσό 60.000 ευρώ.  Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 10%, και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. για κατανομή του ανωτέρω ποσού στα μέλη του. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών και εισφορών εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 2014 σε μέλη του Δ.Σ. ποσού 119.126,99 ευρώ, και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για την τρέχουσα χρήση 2015 σε μέλη του νέου Δ.Σ.

 

3.  Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014. 

4.  Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081) και αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Μπιτζαράκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1555 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») , με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.

 

5.  Εκλέχτηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων,  κατόπιν  νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέο Διοικητικό Συμβούλιο 3ετούς θητείας, λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου.        

 Περαιτέρω ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου, κατά εφαρμογή του Ν.3016/2002. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ηεξής:

α) Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος

β) Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος

γ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

δ) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ε) Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 ή όποτε αυτή συνέλθει σε περίπτωση αναβολής της.

 

6. Εκλέχτηκε, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, νέα τριμελής επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:

α) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

β) Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

γ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

 

7. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

     

    

                                                                           

 

                                                                                      Πάτρα, 05 Ιουνίου 2015     

                                                                                  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 


Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΕΠΕΝ

Σχολιασμένα