ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014 17:14
UPD:23:53

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

(19.08.2014)

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε στη Νέα Πέλλα, στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται στο 42ο χλμ. Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας η συνέχιση της επαναληπτικής μετά από αναβολή, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) οκτώ μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.773.728 μετοχές - ψήφους επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 64,08% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

1.       Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και επιβεβαίωσε τη μη διανομή μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

2.       Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

3.       Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014, την Ελεγκτική Εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.». Η ίδια εταιρεία με επιστολή της θα καθορίσει και τα φυσικά πρόσωπα – μέλη της, οι οποίοι θα ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή τους θα προκύψει από διαπραγμάτευση και για αυτό εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

4.       Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

5.       Εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ. Ιωάννη Ακκά, Νάρκισο Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Βούλγαρη, Σάββα Μιρλιαούντα και Αικατερίνη Παπάτσα και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους κκ. Κωνσταντίνο Βούλγαρη και Αικατερίνη Παπάτσα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

 Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα παραταθεί μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2018, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019.

 

6.       Όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας τους κκ. Κωνσταντίνο Βούλγαρη (ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος), Σάββα Μιρλιαούντα (μη εκτελεστικό μέλος) και κα Αικατερίνη Παπάτσα (ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος), εκ των οποίων ο πρώτος, όπως βεβαίωσε ο Πρόεδρος, έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, τόσο λόγω εκπαίδευσης όσο και λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

 7.  Επί του 7ου θέματος «Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις» » δεν υπήρξε καμία σχετική εισήγηση ή λήψη αποφάσεων επί του εν λόγω θέματος.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα