ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. : Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2014

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 16:02
UPD:23:53

 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2014, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 5.459.496 μετοχές επί συνόλου 7.914.480, ήτοι παρέστη το 68,98%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2013, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική  χρήση 2013.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2014 του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2014.

5. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εγκρίθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες σχετικά με το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920 με σκοπό την σταδιακή αποκατάσταση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας:

• Συνέχιση του προγράμματος αναδιοργάνωσης με στόχο την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων.

• Συνέχιση της διερεύνησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας.

•   Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων.

• Πώληση μη κρίσιμων στοιχείων ενεργητικού (π.χ. μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες, χαρτοφυλάκιο μετοχών).

7. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα