Και τώρα το Ε1 - Νέα εγκύκλιος με οδηγίες συμπλήρωσης

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 16:52
UPD:16:58
FOSPHOTOS /Panayiotis Tzamaros

Ποιο έντυπο θα παραλάβουμε αν το εκκαθαριστικό μας βγει χρεωστικό; Ποιο αν υπάρξει επιστροφή φόρου; Μπορεί να υποβληθεί δήλωση με τους κωδικούς του λογιστή και πώς; Μπορεί να υποβληθεί δήλωση χειρόγραφα και πότε;

Άλλη μια εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών δίνει επιπλέον διευκρινίσεις ενόψει της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Η προθεσμία εκπνέει στις 30/6 και εκκρεμούν αυτή τη στιγμή κοντά στα 5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις.

Οι κυριότερες από τις οδηγίες που μπορείτε να βρείτε στην εγκύκλιο έχουν ως εξής:

  • Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και με τους κωδικούς του λογιστή. Απαιτείται όμως εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή − φοροτεχνικό θα αφορά τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. Στην περίπτωση αυτή θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ.
  • Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται από αποκλειστικά χειρόγραφα.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
  • Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή στις 31.07.2014.
  • Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
  • Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών  στην ίδια ΔΟΥ ή έχουν διαφυλαχθεί σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην  οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει και το οικονομικό έτος 2014.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα