Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2004 16:48

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.

Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/11/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στα Βριλήσσια επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΑΕ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την Εταιρεία μας καθώς και του κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

JUMBO Α.Ε.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/11/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, στην οδό Κύπρου 9 & Ύδρας, στο Μοσχάτο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 17ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 έως 30.6.2004 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004, ήτοι του 6ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Οριστική έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την 17η εταιρική χρήση από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004. 7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η εταιρική χρήση από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Ενημέρωση μετόχων. ¶λλα θέματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΠΕΛΑ

Σχολιασμένα