Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013 14:47

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013

 

 

 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

 
Η «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

Την 23η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 48 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 86.236.521 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 80,97% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 61,33%, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση της προβλεπόμενης κατά το άρθρο 45 του Ν. 4179/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με την οποία θα προσδιοριστούν οι ληξιπρόθεσμες, μέχρι την 30.06.2013, οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ από έργα Υποδομής, Κατασκευή Έργων Ύδρευσης κλπ καθώς και οι μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο, είναι αδύνατη η λήψη απόφασης επί της ζητούμενης από την ίδια διάταξη (άρθρο 45 του Ν. 4179/2013) παραίτηση της ΕΥΔΑΠ από τυχόν άλλες αξιώσεις και ένδικα μέσα αναφορικά με τις απαιτήσεις αυτές.

Ζητούμε να συγκληθεί εκ νέου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αμέσως μετά την έκδοση της ΚΥΑ».

Μετά την ανωτέρω δήλωση και επειδή κανένας άλλος εκ των παρόντων Μετόχων δεν τοποθετήθηκε στο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα