ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009 00:00
Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 25/06/2009, παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 67,85% του μετοχικού κεφαλαίου, και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008 έως 31/12/2008). 2. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η προτεινόμενη από το Δ.Σ. διανομή των Αποτελεσμάτων της χρήσης 2008. Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ανερχόμενο σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο ποσό, βάσει του Ν. 3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,018 ευρώ. Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος και οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο από την Γενική Συνέλευση. Η καταβολή του μερίσματος σε κάθε περίπτωση θα γίνει μέχρι την προβλεπόμενη από το άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ημερομηνία δηλαδή την 25/08/2009. 3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Διαχείριση της χρήσης 2008. 4. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση (2009). 5. Εκλέχτηκε η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2009. Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ : 15081 ) και αναπληρωματικός ο κ. Κων/νος Χρονόπουλος του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ : 12591 ). 6. Εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο 3ετούς θητείας, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι : α. Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό β. Θεόφιλος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό γ. Πολυζώης Κεπενός του Δημητρίου, μη εκτελεστικό δ. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ε. Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό H θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2012 ή όποτε αυτή συνέλθει σε περίπτωση αναβολής της. 7. Αποφασίστηκε η σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, και η εκλογή μελών της, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ. : α. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β. Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος γ. Πολυζώης Κεπενός του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος 8. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΕΠΕΝ

Σχολιασμένα