ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2009 00:00
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 4/6/2009, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - ?λιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2008 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στον επανακαθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. και της εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς και στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου καθώς και των λοιπών αποφάσεων 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Λήψη απόφασης περί αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου. 7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 9. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2009, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 10. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 11. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων. 12. Λήψη απόφασης περί διαθέσεως των αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 (διάθεση, εκποίηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου). 13. Λήψη απόφασης περί επέκτασης του χρονικού διαστήματος απόκτησης ιδίων μετοχών, που αποφασίσθηκε από τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ς Ιουλίου 2008. 14. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή τα Ε.Χ.Α.Ε αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ?λιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα