ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου 2005 00:00
Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α. η εταιρία ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε., με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 'Σε συνέχεια της από 1/2/2005 επιστολής σας και στα πλαίσια της άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από το άρθρο 5, παρ.5 του ΠΔ 350/85 και το άρθρο 4 της 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η εταιρία ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. δημιουργήθηκε το 2002 από τη συνένωση εννέα κατασκευαστικών εταιριών. Όπως φαίνεται υπήρχε διαφορά στην κουλτούρα των εταιριών που την αποτέλεσαν η οποία δεν άφησε την εταιρεία να εκμεταλλευθεί τις οικονομίες κλίμακας που θα δικαιολογούσαν τη συνένωση αυτή, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει η ανοδική πορεία που αρχικά αναμενόταν. Σήμερα η διοίκηση της εταιρίας είναι ομοιογενής, δεσμευμένη και αφοσιωμένη στο έργο της. Η εταιρία ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. εισήλθε το 2004, όπως και το σύνολο του κλάδου κατασκευών, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η δυσμενής, αλλά παροδική, αυτή συγκυρία προέκυψε αφ' ενός από την αναβολή ή ακύρωση, εν όψει θεσμικών μεταβολών, των διαγωνισμών για ανάληψη νέων δημοσίων έργων που συμβάλλουν στη ρευστότητα με τις αντίστοιχες προκαταβολές, και αφ' ετέρου από τη σημαντική αύξηση των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκε στην πληρωμή εκτελεσθέντων έργων. Για την επιτυχή αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και μέχρις ότου η αγορά ανανήψει, έπρεπε να υπάρξει υποστήριξη από το τραπεζικό σύστημα με σημαντική αύξηση των κεφαλαίων κινήσεως. Σε αυτή την κρίσιμη φάση ωστόσο, ο δανεισμός της εταιρίας ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. αντί να αυξηθεί μειώθηκε δραστικά, κατά 16% - πλέον των 12 εκ. Επιπλέον βάσει ενός σχεδίου μετατροπής του βαχυπροθέσμου σε μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό, στο οποίο συμμετείχε όμιλος τραπεζών, οι καθυστερήσεις στην ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος στις ανάγκες δανειοδότησης της εταιρίας πολλαπλασιάσθηκαν επικίνδυνα. Αυτές είναι οι αιτίες των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετώπισε η εταιρία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν μπόρεσε λόγω έλλειψης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητος να εισπράξει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της. Στη συνέχεια, αυτό δημιούργησε ένα φαύλο κύκλο με την αύξηση των σφραγιζομένων επιταγών της, οι οποίες ανέρχονται σε ύψος σχεδόν ίσο με το ποσό των ληξιπροθέσμων απαιτήσεών της. 2. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Οι πιστώτριες τράπεζες, με τη συναίνεση της εταιρίας, κατέθεσαν αίτηση στο Εφετείο Αθηνών για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1892/90. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί μέσα στον Φεβρουάριο. Σκοπός της υπαγωγής είναι να δοθεί η ευκαιρία στην εταιρία και σε πιστωτές που εκπροσωπούν το 60% των υποχρεώσεών της να συμφωνήσουν στον περιορισμό και τη ρύθμιση των χρεών της, ώστε να επανέλθει η εταιρία σε καθεστώς ομαλής λειτουργίας. Διορίζεται για το σκοπό αυτό επίτροπος (συμφιλιωτής) του οποίου έργο είναι η επίτευξις συμφωνίας ενώ παράλληλα το Δ.Σ. διατηρεί τις αρμοδιότητές του, και προστατεύεται η εταιρία από την εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων που τυχόν εκκρεμούν ή μπορεί να παρουσιασθούν εις βάρος της. Το χρονικό διάστημα που δίνει ο νόμος για την επίτευξη της παραπάνω συμφωνίας δεν μπορεί να υπερβεί τους εννέα μήνες - κατ' αρχήν έξι με παράταση άλλους τρεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας πιστεύει ότι μέσα σε πολύ βραχύτερο χρονικό διάστημα θα επέλθει συμφωνία με τους πιστωτές της και με τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών, η εταιρία, η οποία είναι κατά βάσιν υγιής, θα μπορέσει να αναλάβει νέα δημόσια έργα στους επόμενους διαγωνισμούς του τρέχοντος έτους. Ήδη το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει η εταιρία ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ από τα οποία τα 70 εκ. ευρώ, αναμένεται να εκτελεσθούν εντός του 2005, και το υπόλοιπο εντός των επομένων δύο ετών. Το καθαρό αποτέλεσμα των εκτελουμένων έργων εκτιμάται σε 10 περίπου εκ. ευρώ. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Όπως προκύπτει και από την λογιστική κατάσταση της 30/9/2004 οι βασικές υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν ως εξής: Τράπεζες: 61,4 εκατ. ευρώ, {ομολογιακό 26 εκατ. ευρώ, (5ετούς διάρκειας), κοινοπρακτικό 9 εκατ. ευρώ (5ετούς διάρκειας), ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί 26,4 εκατ. ευρώ}. Προμηθευτές-υπεργολάβοι και λοιποί πιστωτές: 48,8 εκατ. ευρώ, Φόροι: 8,6 εκατ. ευρώ, ΙΚΑ: 1,6 εκατ. ευρώ, Λοιπά: 3,3 εκατ. ευρώ, Σύνολον: 123,7 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται σε 127,5 εκ. ευρώ, και η σχέση δανειακών προς ίδια κεφάλαια είναι ίση με 48%. 4. ΒΑΡΗ & ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: α) Υποθήκες: Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας βαρύνεται με υποθήκες υπέρ των τραπεζών που συμμετέχουν στο ομολογιακό δάνειο. β) Εκχωρήσεις έργων: Έχουν γίνει εκχωρήσεις έργων υπέρ των τραπεζών, που έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές ή έχουν δανειοδοτήσει την εταιρεία για το μεγαλύτερο μέρος των εκτελουμένων έργων. γ) Πρόσφατα, με την εμφάνιση του προβλήματος ρευστότητος, σφραγίστηκαν επιταγές της εταιρείας, εξεδόθησαν διαταγές πληρωμής και ελήφθησαν ασφαλιστικά μέτρα μή μεταβολής της πραγματικής και νομικής καταστάσεως των παγίων και των ακινήτων και έχει ζητηθεί η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων αυτής. Ορισμένοι πιστωτές, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό δημόσιο έχουν εγγράψει κατάσχεση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. δ) Επισχέσεις εργασίας: Μεγάλο μέρος του προσωπικού της εταιρείας βρίσκεται εις επίσχεση εργασίας, ένα μέρος όμως του προσωπικού εξακολουθεί και εργάζεται. 5. ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 5.1 Εν εκτελέσει έργα: Η εταιρεία έχει ένα αρκετά σημαντικό ανεκτέλεστο, ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, το οποίο αναλύεται περίπου ως εξής: α) Κτιριακά έργα: Νοσοκομείο Αγρινίου: 33.000.000 ευρώ, Κτίριο ΕΚΕΤΑ: 6.000.000 ευρώ, Νοσοκομείο Βόλου: 6.000.000 ευρώ, Βενιζέλειο Νοσοκομείο: 2.000.000 ευρώ, Πρεσβευτικές κατοικίες Κουβέϊτ: 3.300.000 ευρώ, Διάφορα: 15.000.000 ευρώ, Μερικό σύνολο κτιριακών: 65.300.000 ευρώ. β) Έργα Υποδομής: Εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου Κλειδίου Φλώρινας: 20.000.000 ευρώ, Σήραγγα εκτροπής Αχελώου: 23.100.000 ευρώ, Α/Δ Λάρισας: 2.500.000 ευρώ, Παράκαμψη Γρεβενών: 3.500.000 ευρώ, Παράκαμψη Θεσσαλονίκης: 2.000.000 ευρώ, Διάφορα: 15.600.000 ευρώ, Μερικό σύνολον έργων υποδομής: 76.600.000 ευρώ, Μερικό σύνολον έργων Ελλάδος: 132.000.000 ευρώ. γ) Εργα Ρουμανίας: Ύδρευση πόλης Alba: 7.000.000 ευρώ, Ύδρεση πόλης Hunedoara: 5.000.000 ευρώ, Γέφυρα πόλης Satu Mare: 6.000.000 ευρώ, Σύνολον έργων Ρουμανίας: 18.000.000 ευρώ, Γενικόν Σύνολον: 150.000.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι ο αναμενόμενος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2005, εφόσον επιλυθεί το πρόβλημα ρευστότητος, από τις υπογεγραμμένες ως άνω συμβάσεις και μόνο, θα υπερβαίνει τα 70 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ανεκτέλεστο θα υλοποιηθεί κατά τα έτη 2006 και 2007. Σημειωτέον επίσης τα εξής: α) Η εταιρεία έχει λαμβάνειν από εκτελεσθείσες εργασίες ποσό της τάξεως των 9 εκατ. ευρώ, ενώ ευρίσκονται υπό εκκαθάρισιν εργασίες ύψους τουλάχιστον άλλων 7 εκατ. ευρώ (εκκρεμούν τελικές επιμετρήσεις, σύνταξη πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, ΑΠΕ κ.λ.π.). β) Η εταιρεία έχει σημαντικές απαιτήσεις από τους Κ.τ.Ε. από τα έργα που έχει κατά καιρούς εκτελέσει, καθώς και απαιτήσεις που εκκρεμοδικούν. 5.2 Μελλοντικά έργα: Η εταιρεία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί έντονα στο εξωτερικό, με ανάληψη κερδοφόρων έργων, ώστε ο κύκλος εργασιών της εκτός Ελλάδος να υπερβαίνει σύντομα το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Ήδη συνεργάζεται με εξειδικευμένο γραφείο συμβούλων του εξωτερικού, με έδρα τις Βρυξέλλες, στη προσπάθειά της αυτή. Επίσης η εταιρεία συζητά τη συμμετοχή της σε δύο πολύ σημαντικά έργα ανάπτυξης γης σε συνεργασία με άλλες ελληνικές εταιρείες. Η εταιρεία δεν μετέσχε στους προσφάτως διεξαχθέντες διαγωνισμούς οδοποιίας στη χώρα μας. Πιστεύει όμως ότι με την επίλυση του ταμειακού της προβλήματος θα εξασφαλίσει και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή της στους επόμενους διαγωνισμούς έργων. 6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η εταιρεία ήδη συζητά με τις τράπεζες την άμεση χρηματοδότησή της ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει στο σύνολό της και αναμένει σύντομα απάντηση. Οι πιστώτριες τράπεζες ανέθεσαν τη διακρίβωση συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων των εκτελουμένων έργων και της εταιρείας σε διεθνή οίκο Ορκωτών Λογιστών με τη συνδρομή Γραφείου Συμβούλων Μηχανικών, ο οποίος αναμένεται να υποβάλει την έκθεσή του εντός του τρέχοντος μηνός. Στη συνέχεια και προκειμένου να επιτευχθεί οριστική εξυγίανση της εταιρείας και επιστροφή στην ομαλή λειτουργία θα καταστρωθεί ένα κοινά αποδεκτό από τις τράπεζες και την εταιρεία επιχειρηματικό σχέδιο. Η εταιρεία υποστηρίζεται στην αντιμετώπιση όλων των θεμάτων της κρίσιμης αυτής περιόδου από εξειδικευμένους συμβούλους και πιστεύει ότι η ανωτέρω οικονομική επισκόπηση της εταιρείας θα αποδείξει τις δυνατότητές της. 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Η εταιρεία έχει ένα ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό μέρος του οποίου έχει συμπαρασταθεί σε αυτήν κατά το δύσκολο χρονικό διάστημα των τελευταίων μηνών με μεγάλη αυταπάρνηση. Η εταιρεία απασχολεί αυτή τη στιγμή το κάτωθι προσωπικό (πλην εργατοτεχνικού προσωπικού). 1) Μηχανικοί και λοιπό τεχνικό προσωπικό : 110 άτομα: α) Πολιτικοί άτομα 35, β) Μηχανολόγοι άτομα 20, γ) Τοπογράφοι άτομα 10, δ) Γεωτεχνικοί, γεωλόγοι κ.λ.π. άτομα 5, ε) Υπομηχανικοί άτομα 10, στ) Εργοδηγοί και διοικητικό προσωπικό εργοταξίων 30 άτομα. 2) Οικονομικοί 24 άτομα: α) Οικονομικός Διευθυντής άτομο 1, β) Λογιστές ΑΕΙ άτομα 10, γ) Λοιποί λογιστές άτομα 13. 3) Διοικητικό προσωπικό 30 άτομα. 4) Δικηγόροι 4 άτομα. Σύνολον: 168 άτομα. 8. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει υποστεί σημαντική μείωση τους τελευταίους μήνες. Σήμερα η μετοχή είναι 'κλειδωμένη' στα 0,08 ευρώ και ευρίσκεται υπό επιτήρηση. Κατά την πρόσφατη Γ. Σ. της εταιρείας απεφασίσθη η διενέργεια reverse split με λόγο 1 νέα προς 3 παλαιές μετοχές και εκκρεμεί η έγκριση του ενέργειας αυτής από το Χρηματιστήριο. Η εταιρεία πιστεύει ότι η ενέργεια αυτή (reverse split) θα επιτρέψει τη διακύμανση της τιμής της μετοχής και συνιστά στο επενδυτικό κοινό ψυχραιμία, υπομονή και αποφυγή ακραίων ενεργειών ή κερδοσκοπίας εις τη μετοχή της. Τα ανωτέρω ισχύουν όλως ιδιαιτέρως για την περίοδο των διαπραγματεύσεων που διανύει η εταιρεία. 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Κατά την πρόσφατη Γ.Σ. της εταιρείας ανέλαβε ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ο κ. Παναγιώτης Ε. Γκορίτσας, από την οικογένεια Γκορίτσα, η οποία κατέχει περίπου το 24% των μετοχών της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστεύει στις δυνατότητές της και εννοείται ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την εταιρεία, τους μετόχους της, τους εργαζόμενους, τις τράπεζες, τους συναλλασσόμενους με αυτήν αλλά και την εθνική οικονομία δεδομένου ότι πρόκειται για μια σοβαρή και κατά βάσιν υγιή κατασκευαστική επιχείρηση. 10. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω πληροφόρηση, η οποία είναι μακροσκελέστερη της συνήθους, σκοπό έχει να παράσχει στο επενδυτικό κοινό, τις αρμόδιες αρχές και όλους τους συναλλασσόμενους με την εταιρεία μια εικόνα της σημερινής κατάστασης. Επ' ουδενί λόγω έχει σκοπό η παραπάνω πληροφόρηση να χρησιμεύσει ως βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, να υποκαταστήσει τυχόν νομικές συμβουλές κ.λ.π. Η εταιρεία επιθυμεί να ευχαριστήσει πολύ το προσωπικό και όλους όσους μέχρι σήμερα τη στηρίζουν.'

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα